Ana Sayfa 11.Sınıf Dökümanları 11. Sınıf felsefe 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Yeni Müfredat

11. Sınıf felsefe 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Cevap Anahtarı Yeni Müfredat

278
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1-)Aşağıdakilerden hangisi 2 Yüzyıl ile 15. Yüzyıl arasındaki Hristiyan düşüncesi için söylendiğinde doğru olur?

A)Felsefe eğitimi bağımsız ve gelişmiştir.

B)Bilim tanrının varlığı için kullanılmıştır.

C)Felsefe ve bilim dışlanmıştır.

D)Bilinçlenme adına yeni kütüphaneler açılmıştır. E)Kutsal olanın yerine yeni bilgiler oluşturulmuştur.

2-)İslamiyet öncesi dönemde doğudaki çeşitli merkezlerde açılmış okullarda Antik Yunan felsefesine yönelik çeviriler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden birisi değildir?

  1. A) Harran B) İskenderiye C)Makedonya

D)Antakya     E)İran

3-) “Varlıkların anlam kazanmaları için soyutlamaya ihtiyaç duyarlar bu yüzdendir ki tümeller kendi başlarına gerçek değildirler.” Şeklinde konuşan biri aşağıdakilerden hangisini savunuyordur?

  1. A) Kavramcılık (konseptüalizm)
  2. B) İrade özgürlüğü

C)Adcılık (nominalizm)

D)İnayet delili

E)İhtira delili

I-yaratıcının varlığının kanıtlama problemi

II- irade özgürlüğü problemi

III-bilgi problemi

IV-toplumsal yaşama yönelik problemler

4-)Yukarıdakilerden hangileri İslam felsefesinin ele aldığı problemlerdir?

A)I –III                B)I-II-III-IV          C)II-III-IV

D)I-IV                 E)sadece I

5-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eş’ari düşünürleri bir arada verilmiştir?

A)Farabi- İbni Sina- İbni rüşd

B)Gazali- el Kindi- Farabi

  1. C) İbni Sina- el Kindi -İbni rüşd

D)Farabi- Gazali- İbni rüşd

E)el Kindi –Gazali-Maturidi

6-)İslam felsefesinde insanın irade problemini ele alan düşünürler çeşitli kavramlar altında sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi insan iradesini konu edinen kavramlardan birisi değildir? A)Cebriyye             B)eş’ariyye        C)Mutezile D)Maturidi             E)ihtira

7-)Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangilerine göre insan davranışlarından ,yani yapmış olduklarından sorumlu değildir?

A)Cebriye        B)eş’ariye         C) Mutezile

D)Maturidi     E) ihtira

😎Erdemli bir yaşamın bilgili insanlar tarafından yönetilen bir devletle gerçekleşebileceğini ve bu düzenin de yine insanlar tarafından oluşturulan
yapay bir şey olduğunu savunan düşünür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

  1. A) Farabi B)Gazali C) İbni Sina
  2. D) İbni Haldun E) İbni rüşd

9-) Inancı akla dayandıran, matematik ve mantık temelli bir yaklaşımdır. temsilcilerinin arasında Farabi ve İbni rüşd vardır. Bu felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cebriyye            B)Batınilik           C)Natüralistler D)Meşşailik          E)Szgicilik

10-)Felsefede bilgi anlayışına Farabi ile Gazali’nin penceresinde baktığımızda aşağıdaki farklılıklardan hangisini görürüz?

A)Farabide bilginin duyusal, Gazali de sezgisel olduğunu

B)Gazali de akla, farabide sezgiye dayandığını C)Farabide akla, Gazali de sezgiye dayandığını D)Farabide doğruya ulaşılırken, Gazali de doğru bilginin olmadığını

E)İkisinde de Doğru bilginin imkansız olduğunu

11-)Toplumu ve Devleti değerlendiren İbni Haldun devletlerin toplumları tehlikelerden korunması gereken, doğan ,gelişen ve yıkılan oluşumlar olarak görür ve yine aynı şekilde bir organizma olarak nitelendirmektedir.

Bu görüşte İbni Haldun’un devlet için söylediklerinden hangisi çıkarılabilir?

A)Devletin doğal bir şey olduğu

B)Devletin korunması gerektiği

C)Devletin yapay bir oluşum olduğu

D)Devletin baskı unsuru olduğu

E)Her şeyin devlet için olduğu

12-)Felsefi görüşler içinde her türlü bilginin duyumlar aracılığı ile elde edildiğini kutsal kitap ve peygamberleri reddeden bir tavır sergileyen temsilciler hangi görüşü benimserler?

  1. A) ihvanı Safa B)meşşailik C) batınilik D)işrakilik            E)natüralistler( tabiyyunl)

13-) Hıristiyan felsefesinde akıl ve inanç ilişkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)Akıl ve inanç ayrı şeylerdir

B)Akıl inancı anlamak için vardır.

C)İnanç aklı temellendirmek için kullanılmıştır. D)İnanç ve akıl aynı şeydir.

E)Akıl inancı ortaya çıkaran temel unsurdur

14-) İslam felsefesinde akıl inanç ikileminde sıkı bir ilişki kabul görür. Ancak bu ikilemde hangi unsurun diğerini beslediği açık olarak vurgulanmıştır. İslam düşünürlerinin göz önüne aldığımızda aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki bilgi bu düşünürlerin temel aldığı bir görüş olur?

A)İnancın akıl yolu ile sağlandığı

B)Akıl için inancın gerekli olduğu

C)İnanmak için sadece bir kalbe Sahip olunması gerekliliğinin yettiği.

D)Akıl bilgisinin vahiy bilgisinden değerli olduğu. E)Her türlü Yeti’nin temelinde inancın olduğu

15-) “Bilgi edinmede akıl ve duyular yetersizdir. Çünkü duyular da ,akıl da bilgi konusunda yanılma imkânına sahiptir. İnsan doğru bilgiye ancak sezgisel olarak kalbiyle ulaşabilir.” Görüşünü savunan İslam düşünürü kimdir?

A)El Kindi             B)İbni Sina     C)El Biruni

D)Gazali               E)İbni Haldun

16-)Bana göre din ve felsefe aynı konuyu işliyor. Bunun aksini düşünen varsa o kişi kesinlikle dini yanlış anlamıştır. Akıl doğru şekilde işletildiğini de hakikati bilecektir. Benim görüşüm budur. Ben kimim, tanıdınız mı?

  1. A) Gazali B)İbni Sina C)Farabi
  2. D) İbni rüşd E)İbni Haldun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-)Verilenlerden hangisi Aristo ,Sokrates ,Platon ve Farabi için söylendiğinde doğru olur?

A)Göreceli bilgiyi benimserler.

B)Varlığın maddeden meydana geldiğini ifade ederler.

C)Bilgi konusunda rasyonalistler.

D)İkili evren anlayışları vardır.

E)Doğru bilginin varlığını reddederler

18-)İslam felsefesinde bir davranışın yapılıp yapılmayacağına karar veren akıl türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ameli akıl         B)Nazari akıl   C)Teorik akıl

D)Eş’ari                 E)Nkli akıl

19-)Ateist bir tavır sergileyerek ezeli ebedi olanın madde olduğunu savunan tanrıyı yaratıcılık özelliğinden sıyıran önemli temsilciliğini İbnü’l revani’nin yaptığı görüş hangi seçenekte verilmiştir?

A)Natüralistler     B)Dehriyye         C)Batınilik D)İhvancılar         E)Meşşaiciler

20-)Mistik tecrübeyi önemseyen, güneşin her karanlığı aydınlattığını ifade eden, manevi sevginin insanı aydınlattığını öne süren ve temsilcisi önemli İslam düşünürü olan Sühreverdi’nin olduğu düşünsel felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A)İşrakilik       B)Maturidilik      C)Natüralistler D)Dehriyye     E)İhvancılık

 

 

Önceki İçerikOfis Programları 1. Dönem 1. Yazılı (Paket Programlar Test)
Sonraki İçerikPsikoloji dersi 11. sınıf 1. dönem-yarıyıl 1. yazılı soruları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz