Ana Sayfa 9.Sınıf Din Kültürü 9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI YENİ MÜFREDAT

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI YENİ MÜFREDAT

536
1
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI YENİ MÜFREDAT

1. İslam dinine göre insan, belli şartları taşıması koşuluyla söz ve davranışlarından sorumludur. Bu duruma mükellefiyet adı verilir.
Seçeneklerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e göre insanın söz ve davranışlarından sorumlu olmasının (mükellefiyet) şartıdır?

A) İnsanın iyi bir eğitim alması
B) İnsanın akıl ve irade sahibi olması
C) İnsanın iyi bir aileden gelmesi
D) İnsanın zeki ve başarılı olması
E) İnsanın dindar ve irade sahibi olması

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam da bilgi kaynaklarından biri değildir?
A) Selim akıl
B) Sahih sünnet
C) Keşif ve ilham
D) Vahiy
E) Duyu organları

3. Aşağıdakilerden hangisi iman kavramının sözlük anlamlarından biri değildir?
A) İnanmak
B) Güvenmek
C) Esenlik
D) Doğrulamak
E) Emin olmak

4. ● Kişinin, çevresinin ya da doğup büyüdüğü ailenin sahip olduğu inancın doğal bir sonucu olarak herhangi bir delile dayanmadan sahip olduğu imandır.
● Bu tür bir imana sahip insan, farklı görüşlerde ısrarcı olan kimseler karşısında inancını zayıf hissedebilir ve inancını delillerle, araştırmayla, akıl ve mantıkla güçlendirmesi gerekir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen iman seçeneklerden hangisidir?
A) Tevhid
B) Tasdiki iman
C) Tafsili iman
D) Tahkiki iman
E) Taklidi iman

5. ● Dinin temellerini ortaya koyan bilgi kaynağı
● Dinle ilgili bilgilerin insanlar tarafından alınmasında aracılık eden bilgi kaynağı
● Dinle ilgili alınan bilgilerin değerlendirilmesini sağlayan bilgi kaynağı

Yukarıda İslam’a göre bilgi kaynaklarından sırasıyla hangileri hakkında bilgi verilmiştir?
A) Akıl- duyu organları- hayaller
B) Duyu organları – doğru haber – akıl
C) Doğru haber – akıl – rüyalar
D) Keşif ve ilham- duyu organları – akıl
E) Doğru haber – duyu organları – akıl

6. Bir kimse,
● Kalbinde iman bulunup inancını dili ile söylüyorsa
● Fakat çeşitli sebeplerle ameli terk etmişse
● Şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işlediyse

Aşağıda bu kimse hakkında söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A) Bu kişi mümindir, kafir değildir
B) Büyük günah işlediği için cezasını görecektir
C) Bu kimse için tövbe kapısı açıktır
D) Bu kişi cennete giremeyecektir
E) Ahirette bu kişinin hükmü Allah’a kalmıştır

7. “Rabbini inkar edenlerin durumu şudur: Onların iyi işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer.(Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin yararını (ahirette) göremezler. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.” (İbrahim suresi 18. Ayet)
Bu ayete göre iman ile amel arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İman amel için bir ön şarttır, iman olmadan amel geçerli değildir.
B) Amel imanın olmazsa olmaz bir parçasıdır.
C) Ameldeki kusur mü’mini dinden çıkarmaz.
D) Gerçek iman kişiyi doğru amele sevk eder.
E) Büyük günah işleyenler günahlarını helal saymadıkları sürece dinden çıkmazlar .

8. “Üniversitede tanıştığım yabancı bir arkadaşım, birkaç kez benim gibi diğer Müslüman arkadaşlarımın da bulunduğu ortamda bizimle sohbet etti. Ortamımızı ve davranışlarımızı izledi. Bir süre sonra kalbinin İslam dinine ısındığını söyleyerek Müslüman olmaya karar verdi. Kelime-i tevhid ve kelime-i şahadet cümlelerini inanarak söyledi ve İslamiyet’e girmiş oldu. Ancak bu arkadaşımız henüz İslam dininin inceliklerini detayı ile öğrenmeye zaman bulamamıştı. İslam’a girdikten sonra kısa bir süre içinde dinimizi öğrenmek istediğini söyledi.”
Yukarıda söz edilen yeni Müslüman olan kişinin imanına ne ad verilir?
A) Tafsili iman
B) Tahkiki iman
C) Taklidi iman
D) İcmali iman
E) Geçersiz iman

9. “Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah’ı inkâr edip gönlünü kefilliği açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap da onlar içindir.”( Nahl suresi 106.ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir mesaj değildir?
A) Kalbiyle tasdik edip inandığı halde, tehdit altında olduğu için inançsız olduğunu söyleyen kimse mü’min sayılır
B) İmanın temel ruknu, inanılacak hususların kalben tasdik etmesidir
C) Baskı ve zorlama altında iken küfür içeren bir sözü söylemek kişiyi mü’min olmaktan çıkarmaz
D) İnandıktan sonra inkar etmek Allah katında büyük bir günahtır
E) Dil ile ikrar etmedikten sonra imanın gerçekliğinden bahsetmek mümkün değildir

10. “Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz ve mabudsuz bir şehir bulamayacaksınız.” (Plutarkhos)
Verilen bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A) Dünyada var olan bütün dinlerin Allah tarafından gönderildiği
B) Dinin insanlık tarihi ile başladığı ve evrensel bir gerçeklik olduğu
C) Günümüzde yaşayan dinlerin hepsinin ilahi kaynaklı olduğu
D) Din duygusunun yüce bir varlık tarafından kişiye doğuştan verildiği
E) Dinin insanların psikolojik yansımalarının bir sonucu olduğu

11. “…İşte biz Yusuf’a böyle bir plan öğrettik.Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah’ın dilemesi başka…” ( Yusuf Suresi 76. ayet)
Bu ayette din kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Kulluk, itaat
B) Hesap ve ceza günü
C) Kanun ve kurallar
D) İnanç ve ibadet
E) Sorumluluk

12. “Din hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir.” (Mircea Eliade)
Yukarıdaki din tanımında din kavramının hangi yönüne vurgu yapılmamıştır?
A) Hayata anlam katması
B) Ölümden sonraki yaşama işaret etmesi
C) İnsanların bağlanma ve yüceltme ihtiyacını karşılaması
D) Dinin insanların deneyimlediği bir olgu olması
E) Dinin insan hayatına bir model önermesi

13. ● Din, derin manevi deneyimlerin bir ürünüdür
● Din, takıntısal bir nevrozdur
Yukarıdaki din tanımları hangi bilimin yaklaşımlarındandır?
A) Psikoloji
B) Antropoloji
C) Siyaset
D) Sosyoloji
E) Felsefe

14. ● İlk yaratılış anında insanın temel yapısını karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumlarını belirtmek için kullanılan bir terimdir
● Din duygusu bu kavramın bir parçası olarak insanda doğuştan vardır
Yukarıda tarif edilen kavram hangisidir?
A) İman
B) Kişilik
C) İnanç
D) Tevhid
E) Fıtrat

15. Din ve inanç, insanlar için zorlu bir ihtiyaçtır. İnsanların inanma ihtiyacının birçok nedeni vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir?
A) İnsanın çaresiz kaldığı zorluklar onu her şeyden haberdar olan ve kendisine yardım edeceğine inandığı üstün bir varlığa inanmaya yöneltir
B) İnanma ihtiyacı tıpkı yeme içme uyuma gibi doğamızın bir parçasıdır. Çünkü fıtratımızda vardır
C) İnsan toplum içinde yaşayan bir varlıktır.Toplumların düzeni ve devamı için gerekli olan erdemleri inanç öne çıkarır
D) Allah yalnızca kendisine inanan kişilere yardım eder.Hayatta başarılı ve güçlü olmak için dine ihtiyaç vardır
E) İnsan düşünen ve sorgulayan bir varlıktır hayatın anlamı ve amacı gibi soruların cevabı ancak din ve inançla verilebilir

16. İman ve İslam iç içe geçmiş iki kavram olsa da belli bazı farkları vardır. Seçeneklerden hangisinde bu farklardan biri verilmemiştir?
A) İman kişinin kalbinin teslimiyeti, İslam ise dil ve organların teslimiyetidir
B) İslamsız iman olamayacağı gibi imansız da İslam olamaz
C) İman kalben bir onay işi olup İslam ise bu onayın kişinin organları tarafından dile getirilmesidir
D) İman duygu ve düşünce ile İslam daha çok amelle ilgili konulardır
E) İman kişinin kalbi ile ilgilidir, İslam ise dış görünüşü ile ilgilidir

17. İslam inanç esaslarının belli başlı özellikleri vardır
I. Dogmatiktir
II. Yalındır
III. Değişkendir
IV. Bütüncüldür
Bu özelliklerden hangileri İslam inanç esasları için doğrudur?
A) I. Ve II.
B) I. Ve III.
C) II. Ve III.
D) II. Ve IV.
E) I.-II. Ve IV.

18. “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır… “ (Şura Suresi 49. ayet)
“…Ondan başka Tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır…” ( Kasas Suresi 88. ayet)
Bu ayetlerde hangi iki sıfata yer verilmiştir?
A) Kıdem – Beka
B) Tekvin – Beka
C) Semi – Basar
D) Hayat – İlim
E) Vücut- Kıyam bi nefsihi

19. I. Mükellef olan kişiden yapılması istenen ve şekilsel yönü ön planda olan davranışları yapmak
II. Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla faydalı ve hayırlı davranışlarda bulunmak
III. Dünyevi menfaatlere erişmek amacıyla hayırda bulunmak bağış ve yardım yapmak
IV. Allah’ın yasakladığı günah olan eylemlerden uzak durmak
Yukarıda verilen tanımlardan hangileri ibadet kapsamında değerlendirilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I- II ve III
E) I- II ve IV

20. İbadetler toplumsal dayanışmaya, birlik beraberliğe katkı sağlar. Bu açıdan ibadetlerin sosyal yönü vardır denilebilir.
Aşağıdaki örneklerden hangisi bu konuda diğerlerine göre sosyal yönü daha az olan bir ibadettir?
A) Bayram namazı
B) Zekat
C) Kurban
D) Dua
E) Hac

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz