Ana Sayfa bilgi İlk Çağ uygarlıkları Tarih dersi YGS hazırlık test soruları ve cevapları

İlk Çağ uygarlıkları Tarih dersi YGS hazırlık test soruları ve cevapları

47
0

1. Hititler feodal beylerden oluşmuş bir Konfederasyon iken zamanla merkezi yönetim kuvvetler indirilmiştir Hititler bunu aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirmiştir?

A.Derebeylerin müstahkem mevkilerini ele geçirmişlerdir
B.Yönetimde yetenekli devlet adamlarına yer vermişlerdir 

C. Beylikleri kaldırarak yerlerini valiler atanmışlardır 

D. Beyliklerin topraklarını ellerinden almışlardır 

E. beyliklerle anlaşıp otoriteyi paylaşmışlardı

2. Tarihte toplum yapısı içinde sınıflar arasında geçiş ilk kez Roma uygarlığında görülmüştür.

 Bu durumun temel nedeni olarak Aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A. Sınıf mücadelelerinin varlığı 

B. Cumhuriyet yönetiminin uygulanması 

C. Yönetimin halkla bütünleşmek istemesi 

D. Ekonomik durumun yeterli düzeyde olması 

E. İmparatorluk sınırlarının genişlemesi

3. Persler kültürel bakımdan Anadolu’da Fazla etkili olmamışlardır. Hatta persler önemli ölçüde olmasa da Anadolu potasında ermişlerdir.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Perslerin Anadolu’ya egemen olmamaları 

B. Anadolu’da kurulu bulunan devletlerin askeri bakımdan güçlü olmaları 

C. Anadolu’da kültür ve uygarlığın perslerden daha ileri olması 

D. Yunanistan ve Büyük İskender’in Anadolu devletlerine yardım etmesi 

E. Perslerin Anadolu yerine Hindistan ve Mısır’a önem vermesi 

4. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarında Anav da yapılan kazılar sonucu bulunan eserlerin Mezopotamya’da sus kentinde bulunan eserler ile benzerlik gösterdiği görülmüştür.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu benzerliğin doğru bir açıklaması olabilir?
A. İki yerleşim yerinin de aynı toplum tarafından oluşturulduğu 

B. Dünyanın en gelişmiş kültürlerinin bu bölgede ortaya çıktığı 

C. Bulunan eserlerin çok çeşitli olduğu 

D. Aynı coğrafi şartların aynı kültürleri ortaya çıkardığı 

E. Her iki belgenin göçler dışında kaldığı

5. Anadolu’da uygarlık Kuran İyonlar önce Ege ve Yunan uygarlığının sonra bütün dünya uygarlıklarını etkilenmişlerdir. İyonlar hangi özellikleri ile diğer uygarlıkları en çok etkilenmişlerdir?

A. Denizcilik ticareti ile 

B. Pozitif bilimlerdeki gelişmeleriyle 

C. Edebiyat alanındaki çalışmalarıyla 

D. Dinsel inançları ile 

E. Tarım ve hayvancılık yöntemleriyle.

6. İlk çağda Mısır’da krallar bütün insanların üzerinde bir varlık olup dini ve siyasi yetkileri kendilerine toplanmışlardır. Aynı dönemde Anadolu’da ise kralların böyle bir yetkileri olmadığı gibi güçlü bir rahip sınıfı da oluşmamıştır.

Bu durumun Anadolu’nun hangi özelliğinden kaynaklandığı savunulabilir?
A. Göç Yolları üzerinde olması 
B. Mezopotamya kültürünün etkisinde kalması 
C. Tarih devirlerinin daha geç başlaması 
D. Halkın fazla dindar olmaması 
Çok tanrılı inanca yayılmış olması


7. Sümerlerde şehir devletleri halinde bir siyasi teşkilatlanma görülmüştür. Surlarla çevrilmiş bir şehirle Çevresindeki topraklardan oluşan bu devleti rahip krallar yönetmişlerdir.  Bu bilgiye göre Sümer şehir Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A. Merkezi bir devlet kurdukları 
B. Barış içinde yaşadıkları 
C. İstilalara karşı hazırlıksız oldukları 
D. Kralları şehir Devletleri Tanrı adına yönettikleri 
E. Kralların sık sık değişiklikleri.


8.
I.İlk çağda fenikeliler deniz ticareti ile uğraştıkları için alfabeyi bulmuşlardır.
II. İyi onlar ticaret yolları üzerinde bulundukları için Tıp ve felsefede ileri gitmişlerdir.
Yukarıdaki verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A. Bilimsel gelişmeler de ticaretin etkisi görülür 
B. Fenikeliler iyonlardan etkilenmiştir.
C. Fenikeliler ve iyonlar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.
D. Fenikeliler iyonlarla sık sık savaşmışlardır 
E. Helen uygarlığından etkilenmişlerdir.


9. ilkçağda;
– Mısır’da Tanrı Kral inancından dolayı hukuk gelişmemiştir.
– Asur ve babillerde ağır ceza kanunları vardır 
– Hititlerde ılımlı hukuk kuralları yaygındır 
– Yunanlılarda seçme seçilme sisteminin gelişmiştir 
– Roma’da Çağdaş hukuk ve cumhuriyet gelişmiştir.


Bu toplumların genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Doğu da Batı toplumlarına göre hukuk ve yönetimler daha ileridir 
B. Batı toplumları ile doğu toplumları aynı düzeydedirler 
C. Hukuk yapıları birbirinden çok etkilenmiştir.
D. Doğuda siyasi yapılar halkın iradesine göre şekillenmiştir 
E. Batıda hukuk ve siyasi yapılarda toplumsal katkılar görülür.


10. Hindistan’ın tarih boyunca sayısız kavimler tarafından işgal edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çeşitli iklimlerin görülmesi 
B. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması 
C. Doğal korunma imkânlarından yoksun olması 
D. Zengin ve su kaynaklarına sahip olması 
E. Verimli topraklara sahip olması


11. Yunanistan’da din adamları belli dini hizmetleri yerine getirmekle görevli devlet memuru sayılırdı. Her Yunanlı dünya görüşüne göre dini algılar ve kendi Tanrısı’nın seçerdi. Bu durum Yunanistan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?


A. Ekonomik refahı gelişmiş   B. Fikir özgürlüğünü  C. Siyasi boşluğu 


D. Tek tanrı inancını              E. Din üzerinde kralların etkisini


12. İlk çağda Orta Asya Mısır ve Anadolu uygarlığında ölülerin değerli eşyalarıyla gömüldüğü bilinir. Ancak Sümerlerde böyle bir geleneğe rastlanamaz. Sümer uygarlığında böyle bir geleneğe rastlanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A. Diğer kavimlerden etkilenmemesi 
B. Savaşçı kavimlerden oluşması 
C. Çok tanrılı dinsel inançları yaygın olması 
D. Çok gelişmiş bir uygarlığa sahip olması 
E. Dinlerinin dünyevi nitelikte oluşu


13. Anadolu’da kurulan Hititlerin başkenti Hattuşaş kral tarafından yönetilirlerdi. Krallar aynı zamanda baş yargıç , başrahip ve baş komutandı ancak yine de kralın yanında asillerden oluşan pankuşlar meclisi vardı.

A. Bu bilgilere bakarak Hititler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?


A. Krallar güçlerini dine dayandırılmıştır 
B. Asiller yönetimde etkili olmuştur 
C. Hitit toplumlarında sınıf farkları vardır 
D. Halk doğrudan yönetime katılmıştır 
E. Meşrutiyete benzer bir yönetim anlayışı vardır.


14. Doğu Anadolu’da kurulan Urartular tarım ve hayvancılığa önem vermişler. Sulama kanalları açmışlardır maden işçiliğine çok ileri gitmişlerdir. Asurlardan aldıkları çivi yazısını kullanmışlardır.
Bu bilgilere göre Urartularla ilgili;
I. yaşadıkları coğrafya maden bakımından zengindir.
II. pozitif bilimlerde çok ileri gitmişlerdir 
III. komşu uygarlıklarla ilişki kurmuşlardır 
IV. büyük bir imparatorluk kurmuşlardır 
V. komşularının dinsel inançlarından etkilenmişlerdir. 
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A. I III B. I IV  CI. I  III   D. II V E. IV  V
Cevap anahtarı
1C 2A 3C 4A  5B  6D  7D  8A  9E  10E  11B  12E  13D  14A


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz