Ana Sayfa 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı yoklama soru ve cevapları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı yoklama soru ve cevapları

615
0

 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı yoklama soru ve cevapları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı yoklama soru ve cevapları 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 1.yazılı yoklama soru ve cevapları


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

 

 

HÜRRİYET KASİDESİ’NDEN

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

 

Hakir olduysa millet şânına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymette

 

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten

 

Günümüz Türkçesi:

Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.

 

Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma; cevher, yere düşmekle değerinden özünden bir şey kaybetmez

Vücudun maya hamuru, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, bundan en küçük bir üzüntü duyulmaz.

 

1) Şiirle ilgili verilen tablodaki soruları cevaplayınız. (10 Puan)

 

Nazım Birimi 
Nazım Biçimi 
Ölçüsü: 
İlk beyit kafiye ve redif: 
Teması: 

 

2) Hürriyet Kasidesi’nin  divan şiirindeki klasik kasideden farklarını yazınız. (10 puan)

 

 

 

3) Metinde de hareketle Namık Kemal’in edebi kişiliğiyle ilgili beş çıkarımınızı maddeler halinde yazınız. (10 puan)

 

 

 

 

4) Şiir hangi geleneğe göre yazılmıştır? Bu gelenekle Tanzimat dönemi şiir anlayışını karşılaştırınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

5) Şiirin ilk ve son beyitlerindeki söz sanatlarını açıklayarak yazınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini yazarını tablodaki yerlerine yazınız.

 

ESERTÜR                                YAZARI
Telli Kavak 
Değirmen 
Mütesadif 
Ekmek Kavgası 
Merhaba Akdeniz 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 

 • ………………………… akımı romantik şiir anlayışına bir tepki olarak doğmuştur.
 • Batılı tarzda ilk hikâye örnekleri edebiyatımızda ………………… Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
 • Sadri Ertem, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarlar ………………………. anlayışla eser vermişlerdir.
 • …………………………..tekniği, kişilerin iç dünyalarını aracısız olarak okura iletme olanağı sağlar.
 • …………………………… kronolojik bir biçimde gelişen olay örgüsünde geçmişe yönelik bilgi vermek amacıyla kullanılan bir anlatım tekniğidir.

 

 1. Aşağıdaki cümleyi ögelerine ayırınız.

 

“Cevher, yere düşmekle değerinden özünden bir şey kaybetmez.”

 

 

 1. Aşağıda ayraçla ( ) belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

 

Komşuda bir kadın sesi ( ) Kime bağırdığı anlaşılmıyor ( ) Her şey yerli yerinde ( ) hayat her vakit olduğu gibi ( ) Rutinin dışına çok az şey oluyor artık (  )

 

 1. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışı olan sözcüklerin altını çizip sözcüklerin doğrusunu yazınız.


Yazma sadece Ortadoğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi oldukca büyük uygarlıklarına özgü bir eylem ola gelmişken Homeros denen dev; MÖ 9. veya 8. yüzyıl içinde, tarihin derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce hiçkimsenin kapılarını aralamadığı sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

Nazım BirimiBEYİT (2 puan)
Nazım BiçimiKASİDE (2 puan)
Ölçüsü:ARUZ ÖLÇÜSÜ (2 puan)
İlk beyit kafiye ve redif:“TEN” REFİF; “-ET” TAM KAFİYE (1+1)
Teması: HÜRRİYET SEVGİSİ (2 puan)

 

2)

 

 • Teması din veya devlet büyüğüne övgü değil hürriyete övgüdür. (2 puan)
 • Son beyitte şairin mahlası yer almaz. (2 puan)
 • Temaya uygun başlık konulmuştur. (2 puan)
 • Divan şiirinde görülmeyen imgeler ve yeni söyleyişler vardır. (2 puan)
 • Dili divan şiirine göre daha sadedir. (2 puan)

 

3)

 

 • Namık Kemal, hiçbir beklentiye girmeden ömrünü vatanı uğrunda harcamış tam bir vatan ve hürriyet şairidir. (2 puan)
 • Toplumsal temaları işlemiştir. (2 puan)
 • Aruz ölçüsünü kullanmıştır. (2 puan)
 • Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işlemiştir.  (2 puan)
 • “Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk”gibi konuları işlemiştir. (2 puan)

 

4)

 • Divan şiiri geleneğine yazılmıştır. (2 puan)
  Divan şiirinde aşk, tabiat, tasavvuf, ahlak, övgü (devlet ve din büyüklerine) Tanzimat şiirinde halkı aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlenmiştir. Hürriyet, eşitlik, adalet, kanun, yönetimden ve dönemden şikâyet vb. (2 puan)
 • Divan şiirinde genellikle beyitler kullanır, ölçü aruzdur, kafiyeleniş nazım biçimi belirler. Tanzimat şiirinde ise divan şiiri nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır.  (2 puan)
 • Divan şiiri geleneğinde Arapça ve Farsça tamlamalara söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır bir dil vardır.
  Tanzimat şiirinde halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça – Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür. Dildeki en büyük farklılık yeni kavramlara yer verilmesidir. (2 puan)
 • Divan şiirinde kalıplaşmış mazmunlar kullanılırken Tanzimat şiirinde yeni imge ve imajlara yer verilir. (2 puan)

 

 

 1. Beyit: Münharif-Sıdk : Tezat (2 puan)
  Bab-ı Hükümet : Mecaz-ı Mürsel (2 puan)

Son beyitte: Hak kelimeleri her dizede tekrarlandığı için : Tekrir (2 puan)
Gam-Cevr-Mihnet : Tenasüp (2 puan)
Vücudun mayası – Vatan toprağı (hâk-i vatan) : Teşbih (2 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ESERTÜR                                YAZARI
Telli KavakHikâye (1 puan)Samim Kocagöz (1 puan)
DeğirmenHikâye (1 puan) Sabahattin Ali (1 puan)
Mütesadif Şiir (1 puan) Abdülhak Hamit Tarhan (1 puan)
Hanımın ÇiftliğiRoman (1 puan) Orhan Kemal (1 puan)
Merhaba AkdenizHikâye (1 puan)  Halikarnas Balıkçısı (1 puan)

 

7.

 • Parnasizm akımı romantik şiir anlayışına bir tepki olarak doğmuştur. (2 puan)
 • Batılı tarzda ilk hikâye örnekleri edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır. (2 puan)
 • Sadri Ertem, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarlar toplumcu-gerçekçi anlayışla eser vermişlerdir. (2 puan)
 • Bilinç akışı tekniği, kişilerin iç dünyalarını aracısız olarak okura iletme olanağı sağlar. (2 puan)
 • Geriye dönüş kronolojik bir biçimde gelişen olay örgüsünde geçmişe yönelik bilgi vermek amacıyla kullanılan bir anlatım tekniğidir. (2 puan)

 

 1. Cevher, yere düşmekle değerinden özünden bir şey kaybetmez.”

 

 • Kaybetmez: yüklem (2 puan)
 • Cevher: özne (2 puan)
 • Yere düşmekle: zarf tümleci (2 puan)
 • Değerinden-özünden: dolaylı tümleç (2 puan)
 • Bir şey: belirtisiz nesne (2 puan)

 

Komşuda bir kadın sesi (… ) Kime bağırdığı anlaşılmıyor (. ) Her şey yerli yerinde (,) hayat her vakit olduğu gibi (… ) Rutinin dışına çok az şey oluyor artık (.)

 

 1. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışı olan sözcüklerin altını çizip sözcüklerin doğrusunu yazınız.


Yazma sadece Ortadoğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi oldukca büyük uygarlıklarına özgü bir eylem ola gelmişken Homeros denen dev; MÖ 9. veya 8. yüzyıl içinde, tarihin derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce hiçkimsenin kapılarını aralamadığı sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.

 

 • Orta Doğu: (2 puan)
 • Oldukça: (2 puan)
 • Olagelmişken: (2 puan)
 • Hiç kimsenin: (2 puan)
 • Sıra dışı: (2 puan)

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz