Ana sayfa Bilişim Teknolojileri Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları – Çalışma Testi

Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları – Çalışma Testi

263
0

Mesleki Gelişim Dersi
2. Dönem 2. Yazılı Soruları – Çalışma Testi

Dökümanı Word Belgesi olarak buradan indirebilirsiniz. (Yandex)

 • Yokluk hissi ile başlayan, karşılandığı zaman mutluluk, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?

 

 1. Tüketim
 2. İhtiyaç
 3. Ürün
 4. Doğa

 

 • Maslow’un (Maslov) ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın en temel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Güvenlik ihtiyacı
 2. Aidiyet ihtiyacı
 3. Saygınlık ihtiyacı
 4. Fizyolojik ihtiyaçlar

 

 • İnsanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan her türlü faaliyete ne ad verilir?

 

 1. Üretim
 2. Tüketim
 3. İhtiyaç
 4. Ürün

 

 • Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçları arasında yer almaz?

 

 1. Kâr etme
 2. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma
 3. Verimli olma
 4. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama

 

 • Özel işletmelerin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Kâr etme
 2. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma
 3. Verimli olma
 4. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama
 • İnsanların iş birliği yapmalarının ve onları bir amaca doğru yöneltme faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

 

 1. Yönetim
 2. Strateji
 3. Planlama
 4. Kontrol
 • Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından birideğildir?

 

 1. Planlama
 2. Sevk ve idare
 3. Koordinasyon
 4. Benimsetme

 

 • Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 

 1. Yapılacak açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır.
 2. Planda süre önemli değildir.
 3. Planın hazırlanması ve uygulanması en az gider ile sağlanmalıdır.
 4. Plan esnek olmalıdır.

 

 • Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinde emrin özelliklerinden biri değildir?

 

 1. Çalışanların yetenek ve sınırlarına uygun olmayabilir.
 2. Emir açık, kesin ve eksiksiz olmalıdır.
 3. Emir mantığa uygun olmalıdır.
 4. İyi bir haberleşme ağı ile sağlıklı emirler verilebilir.

 

 • Yönetim sürecinin son halkası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Sevk ve idare
 2. Koordinasyon
 3. Denetim
 4. Organizasyon

 

 • insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine ne ad verilir?

 

 1. Üretim yönetimi
 2. İhtiyaç
 3. Üretim
 4. Yönetim

 

 • Üretim süreci planlanırken aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

 

 1. İşler belirlenir ve rota tespiti yapılır.
 2. İşler, makinelere yüklenir
 3. İşlerin zaman programı yüklenir.
 4. Hepsi

 

 • Aşağıdakilerden hangisiüretim türlerinden biri değildir?

 

 1. Siparişe göre üretim
 2. Parti üretimi
 3. Sürekli üretim
 4. Stok kontrolü
 • Bir ürünün müşteriler tarafından istenmesini sağlayacak özelliklerde üretilip üretilmediğini kontrol ederken aynı zamanda yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirleyen sürece ne ad verilir?
 1. Üretim süreci
 2. Stok kontrolü
 3. Değerlendirme süreci
 4. Kalite kontrolü

 

 • İşletmeler hedef pazarı seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
 1. İşletmenin kaynaklarını
 2. Ürünün özelliklerini
 3. Pazar yapısını
 4. Hepsi

 

 • Ürünlerini semt pazarına getirip satan bir çiftçi hangi dağıtım kanalını kullanmaktadır?

 

 1. Doğrudan dağıtım
 2. Dolaylı dağıtım
 3. Aracılı dağıtım
 4. İdeal dağıtım

 

 • Ürününü 14,99 TL’ye satan bir işletme bu ürün için hangi fiyatlandırma politikası kullanmaktadır?

 

 1. Tek fiyat politikası
 2. Özel fiyat politikası
 3. Kalanlı fiyat politikası
 4. Zararına fiyat politikası

 

 • Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından değildir?
 1. Ürün
 2. Dağıtım
 3. Fayda
 4. Tutundurma
 • Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedellere ne ad verilir?
 1. Alış fiyatı B. Masraf
 2. Mal oluş fiyatı D. Satış fiyatı

 

 • Mal oluş fiyatı 4000 TL olan bir ürün %25 kârla satılmaktadır. Ürünün satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. 1000 TL B. 3000 TL
 2. 4000 TL D. 5000 TL

 

 • Banka kredileri işletmenin hangi tür kaynakları arasında yer alır?
 1. Öz kaynaklar B. Yabancı kaynak
 2. İç kaynak D. Reel kaynak
 • İmzalanan bonoda kaç taraf bulunur?
 1. 2 B. 3
 2. 4 D. 5
 • Gerçek kişilerin (şahısların) bir yıllık tüm kazanç ve gelirleri üzerinden ödediği vergi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Muhtasar Vergi B. Katma Değer Vergisi
 2. Gelir Vergisi D. Geçici Vergi

 

 

 • Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin personel bulmada kullandığı işletme dışı kaynaklardan değildir?
 1. A) İş ve İşçi Bulma Kurumu
 2. B) Sendikalar
 3. C) Eğitim Kurumları
 4. D) Çalışanlar

 

 • Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

 

 1. A) Zekâ testleri
 2. B) İlgi, yetenek testleri
 3. C) Kişilik testi
 4. D) Hepsi

 

 • “…………….eğitimi, işletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği günlerde uygulanan eğitimdir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangi ifade gelmelidir?

 

 1. A) İşe alıştırma
 2. B) İş
 3. C) Güven
 4. D) Çalışan
 • Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme yöntemlerindendir?

 

 1. A) Derecelendirme çizelgesi yöntemi
 2. B) Sıralama yöntemi
 3. C) Kontrol çizelgesi yöntemi
 4. D) Hepsi
 • En eski ve en yaygın ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Akort ücret B) Yüzde usulü ücret
 2. C) Götürü usulü ücret D) Zaman usulü ücret
 • Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre araba üreten bir fabrika aşağıdaki işletme türlerinden hangisi içerisinde yer alır?

 

 1. A) Sanayi sektöründeki işletmeler
 2. B) Hizmet sektöründeki işletmeler
 3. C) Tarım sektöründeki işletmeler
 4. D) Tek kişi işletmeleri

 

 • Uyku ihtiyacı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

 

 1. A) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
 2. B) Saygınlık ihtiyacı
 3. C) Fizyolojik ihtiyaç
 4. D) Güvenlik ihtiyacı

 

 

 • Çalıştırmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesine ne ad verilir?

 

 1. A) Planlama B) Koordinasyon
 2. C) Sevk ve idare D) Denetim
 • Aşağıdakilerden hangisi siparişe göre üretimin tanımıdır?

 

 1. A) Bir mamulün özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak amacıyla belirli miktarlarda oluşan partiler hâlinde üretilmesidir.
 2. B) Tüketicinin veya müşteri firmanın zaman, miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği bir mamulün üretilmesidir.
 3. C) Eldeki makine ve tesislerin yalnız belirli bir mamule tahsis edilmesi ile yapılan üretimdir.
 4. D) Stok miktar ve çeşitlerinin işletmenin tedarik, üretim, satış ve mali imkânlarına göre en rasyonel ve en ekonomik bir şekilde belirlenmesi ve yönetimidir.
 • Müşteri çekmek, onlara bütün malların ucuza satıldığı izlenimi vermek için bazı malların alışılageldiğinden daha ucuza, belki de zararına satılması şekilde fiyatlandırma politikasına ne ad verilir?
 1. Tek fiyat politikası
 2. Özel fiyat politikası
 3. Kalanlı fiyat politikası
 4. Zararına fiyat politikası
 • Bir marketin çekiliş ile müşterisine araba vereceğini duyurması hangi tutundurma faaliyeti içerisine girer?
 1. Kişisel satış B. Halkla ilişkiler
 2. Satış teşvik D. Reklam

 

 • İşletmelerin kendilerinin ödemedikleri avukat, muhasebeci, nakliyeci gibi çeşitli kişilerden devlet adına keserek vergi sorumlusu olarak verdikleri beyannamenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Muhtasar Beyanname
 2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 3. Gelir Vergi Beyannamesi
 4. Geçici Vergi Beyannamesi

 

 • Parça başı olarak bilinen ücret ödeme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Akort ücret
 2. Yüzde usulü ücret
 3. Götürü usulü ücret
 4. Zaman usulü ücret

 

 • Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir?
  1. A) Eğitim
  2. B) Öğrenme
  3. C) Büyüme
  4. D) Davranış
  5. E) Okuma

 

 • İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır?
  1. A) %5
  2. B) %15
  3. C) %20
  4. D) %10
  5. E) %30

 

 • Kendi kendine okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?
  1. A) Görsel öğrenme
  2. B) İşitsel öğrenme
  3. C) Dokunsal öğrenme
  4. D) Kinestetik öğrenme
  5. E) Duyuşsal öğrenme

 

 • Aşağıdakilerden hangisi öğrenen ile ilgili faktörlerden biri değildir?
  1. A) Eski yaşantılar
  2. B) Olgunlaşma
  3. C) Konunun yapısı
  4. D) Güdü
  5. E) Dikkat

 

 • Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değildir?
  1. A) Bireysel sağlığını koruma
  2. B) Demokratikleşme
  3. C) Suç oranında azalma
  4. D) Yönetilme
  5. E) Bireyin daha fazla gelir elde etmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here