Ana Sayfa Uncategorized Sayfa 94 Zihin Haritasını Tamamlayalım

Sayfa 94 Zihin Haritasını Tamamlayalım

369
0

Sayfa 94 Zihin Haritasını Tamamlayalım

a. Aşağıda, Atatürkçülük kavramından yola çıkarak yarısı tamamlanmış bir zihin haritsı görülmektedir. Zihin haritasındaki boşlukları uygun bilgilerle tamamlayınız.

b. Atatürkçülük konusunda eklemek isteiklerinizi zihin haritanızı genişleterek ilgili yerlere yazabilirsiniz.

Atatürkçülük:          

Nitelikleri:          Amaçları:                           Atatürk İlkeleri

Laik                    Huzur ortamı sağlamak      Milliyetçilik

Demokrat           İlerlemecilik                       Cumhuriyetçilik

İlim ve fenci      Çağdaşçılık                          Halkçılık

 Devletçilik

 Laiklik ve İnkılapçılık

Atatürk İlkeleri’nin Amaçları:

Ülkeyi ilerletmek.

Vatandaşları rahat ettirmek.

Temel Esasları:

Vatan ve millet sevgisi.

Ortak Özellikleri:

Kemalizm ortaya çıkmıştır.

Sayfa 95 Atatürkçülüğü Tanıtıyoruz

Atatürkçü düşence sistemini amaç ve nitelikleriyle tanıtan bir poster hazırlayınız. Posterinizde, Türk milletinin;

Bugün ve gelecekte,

Tam bağımsız,

Şerefli ve haysiyetli,

Refah içinde,

Akıl ve bilimi rehber edinerek,

Millet egemenliğine dayalı,

Millî kültürünü yükselterek,

Birlik ve beraberlik içinde yaşaması ifadelerine yer veriniz. Posterinize, Atatürkçü düşünce sistemiyle ilgili kısa bir slogan bulunuz. Atatürkçü düşünce sistemini anlatan bir çizim yapınız. Yukarı belirtilen özellikleri posterinizin veya çiziminizin uygun yerlerinde kullanınız.

Sayfa 96 Atatürk’ü Etkileyen Düşünürler

   Atatürk’ün düşünce dünyasının gelişmesinde etkili olmuş Türk ve yabancı düşünürler kimlerdir? Bu aydınların adlarını ve Atatürk’ü etkileyen fikirlerini yazınız.

Türk Düşünürler                                 Fikirleri

Namık Kemal                            Vatan sevgisi

Ziya Gökalp

Tevfik Fikret

Yabancı Düşünürler                          Fikirleri

Voltaire, Rousseau                        Özgürlük ve demokrasi

Aşağıda bırakılan boşluğa Atatürk’ün düşünce dünyasında etkili olan bir Türk ve bir yabancı düşünürün biyografilerini kısaca yazınız. Bulabilirseniz bu düşünürlerin fotoğraflarını sol üstteki kutucuklara yapıştırabilirsiniz.

Namık Kemal, 21 ARALIK 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Müneccimbaşı Mustafa Asım ile Fatma Zehra Hanım’ın oğludur. Sekiz yaşındayken annesinin ölümü üzerine dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanına alındı. Bir yıl İstanbul’da Beyazıt ve Valide rüştiyelerinde okudu (1849). Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde görevler alan dedesiyle birlikte dolaşır. Kars’ta bulundukları yıllar (1851-1854) müderris ve şair Seyyit Mehmet Hamit Efendi tarafından yetiştirildi. Bir yıl sonra İstanbul’a döndü. Burada Arapça ve Farsça öğrenimi gördü. Bir süre sonra kaymakamlık görevi verilen dedesiyle birlikte Sofya’ya gitti (15 Mayıs 1855). Sofya’da geçirdiği iki yıl Namık Kemal’e yeni öğrenim olanakları kazandırmış, Fransızca’ya ve ilk şiir denemelerine bu şehirde başlamıştır.

François Marie Arouet (21 Kasım 1694 – 30 Mayıs 1778), Fransız yazar ve filozof. Daha çok mahlası Voltaire olarak tanınmıştır. Fransız devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.

Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazınları ile ünlenmiştir. Eserlerinde Kilise dogmaları ve döneminin Fransız müesseselerini yoğun olarak hicvetmiştir. Zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınır.

Sayfa 97 Millî Güç Unsurları

Aşağıdaki tabloyu sorular doğrultusunda doldurunuz.

•Atatürk millî güç unsurlarını geliştirmek için neler yapmıştır?

•Millî güç unsurlarını geliştirmek için devletimiz ve biz neler yapabiliriz?

Millî Güç UnsurlarıAtatürk Döneminde YapılanlarDevletimiz ve Bizim

Yapabileceklerimiz

Siyasi GüçYönetim biçimini değiştirmiştir.Daha demokratik kanunları yürürlüğe koyabiliriz.

Askerî GüçAskeriyeyi siyasetten ayırmıştır.Askeri cesareti siyasetin içine dahil edebiliriz.

Ekonomik GüçEkonomiyi kalkındırmak için herşey yapılmıştır.Ekonomiyi yabancıların elinden kurtarabiliriz.

Sosyokültürel GüçKültüre önem verilmiştir.Kültürümüz artık unutuldu. Yabancı özentiliği var oldu. Bu durumu değiştirebiliriz.

Kaynak : aygunhoca.com

Sayfa 98 Cumhuriyet

Atatürk’e ait aşağıdaki sözleri okuyarak soruları cevaplandırınız.

   “Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”

   (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 185.)

Atatürk cumhuriyet ile medeni hayat arasından nasıl bir ilişki kurmaktadır?

Cumhuriyet olduğu zaman insanlara önem verilmesi gerektiğini söylemektedir.

   “Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıki uygulanmasını temin eden hükûmet şekli, cumhuriyettir.”

    (Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, s. 410.)

Atatürk cumhuriyet ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki kurmaktadır?

İkisinin birbirini tamamladığını öngörmektedir.

   “Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.”

   (Atatürk’ün Söylev ve Demeçeleri, s. 812.)

Atatürk’e göre cumhuriyetin başarı kazanmasının sebebi nedir?

Türk milleti ve onun değerli milletinin sayesinde.

   “Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği başarılara erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişim gereklerini gerçekleştirmekte cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler cumhuriyet idaresinin milletimize hazırladığı geleceğin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeye kâfidir. Asla şüphe yoktur ki cumhuriyetin gelcek evlatları, bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.

Cumhuriyetin kısa sürede elde ettiği başarılar nelerdir?

Eğitimle parlak bir gelecek sağladı.

   “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelere, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.”

Atatürk’ün burdaki güveninin sebebi ve kaynağı nedir?

Milletinin ilkelere bağlı kalacağı için.

   “Yolunda çalıştığımız büyük kutsal ideali halkın kalbinde bir fikir hâline getirmelisiniz. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak, madde madde açıklamak lazımdır. Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Onlara cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız.”

   (Düşünce ve Davranışlarıyla Atatürk, s. 29.)

Atatürk’e göre cumhuriyeti benimsetmek için neler gereklidir?

Fikirlerini his haline getirmek, demokrasiyi madde madde halka anlatmak gerekmektedir.

Sayfa 99 Cumhuriyetle Kazandıklarımız

   Cumhuriyet yönetimi ile Türk halkı daha önce sahip olmadığı birçok hakkı elde ederek büyük bir gelişme içerisine girdi. Cumhuriyet öncesi dönem ile Cumhuriyet Dönemi arasındaki farklılıkları değerlendirerek tablodaki uygun bölümleri doldurunuz.

Cumhuriyet ÖncesiCumhuriyet Dönemi

SiyasetÜlkeyi bir tek kişi yönetiyordu.Artık ülkeyi milletin seçtiği temsilciler yönetiyor.

EkonomiEkonomi yabancı devletletin sömürgesi altındaydı.Artık ekonomi halkın eline verildi.

HukukHukuk diye birşey yoktu. Padişah ne diyorsa o oluyordu.Medeni kanunlarla insanlar eşit oldu.

EğitimSadece erkekler okuka gidiyordu.Herkes artık okula gidiyor.

Günlük HayatSoyadı yoktu lakap vardı.Soyadıyla kanunuyla herkesin soyadı oldu.

Sayfa 100 Görevimiz

1. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin altındaki soruyu cevaplayınız.

   “Çağdaş demokraside kişisel hürriyetler, özel bir değer ve önem kazanmıştır; artık kişisel hürriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildir… Söz konusu olan hürriyet, sosyal ve medeni insan hürriyetidir. Bu sebeple, kişisel hürriyeti düşünürken her kişinin ve nihayet bütün milletlerin ortak çıkarını ve devlet varlığını göz önünde bulundurmak lâzımdır.

   Türkler, demokrat, hûr ve sorumluluklarını bilen vatandaşlardır; Türk Cumhuriyeti’nin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir.

   Türk, kişisel hürriyetinden ve çıkarlarından, Anayasa’da tespit edildiği kadarını cumhuriyete bırakmıştır. Cumhuriyet, kişinin ona bıraktığı bir kısım hürriyeti, kişinin ve Türk milletinin, içte hürriyetini ve dışa karşı da bağımsızlığını sağlamak için kullanılır.

(Mustafa Kemal Atatürk, Atatürkçülük Birinci Kitap, s. 177, 179, 181.)

Cumhuriyet, Türk milletine kazandırdığı temel hak ve sorumluluklar nelerdir?

Kısacası her türlü hak Türk milletine verilmiştir.

   “Gençliğin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü faaliyetlerinde Cumhuriyet kanunlarına ve Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kurallarına uymaya da dikkatli olmalıdır.” (1933)

   “Gençler, benim gelecekti emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Birgün memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.”  (1933)

2. Mustafa Kemal’in farklı yıllarda söylediği yukarıdaki sözler ne anlam ifade ediyor?

Birisinde milliyetçi bir şekilde büyümelerini diğerinde de onların büyüdüğünü gördüğü ve onların böyle büyüdüğünü anladığı ifade ediyor.

3. Aşağıda T.C Anayasası’nda yer alan vatandaşlık temel hak ve ödevlerinin ilgili olduğu başlıklar verilmiştir. Günlük hayatınızda bu hak ve ödevleri nasıl kullanıyorsunuz?

•Kişinin dokulmazlığı: Rahatça yaşayabiliyorum.

•Kişi hürriyeti ve güvenliği: Güvenliğim devlet koruması altında.

•Özel hayatın gizliliği ve korunması: Kimse özel hayatıma karışmıyor.

•Yerleşme ve seyahat özgürlüğü: İstediğim yerden istediğim yere göçedebiliyorum.

•Din ve vicdan hürriyeti:  Hangi dinden olduğumu rahatça söylüyorum.

•Bilim ve sanat hürriyeti: İstediğim dalda istediğim çalışmayı yapabiliyorum.

•Eğitim ve öğrenim hakkı: Okula rahatça gidebiliyorum.

•Çalışma ve sözleşme hürriyeti: İstediğim işte çalışabiliyorum.

•Dilekçe hakkı: Beğenmediğim bir durumda dilekçe yazabiliyorum.

4. Anayasa’da belirtilen hak ve özgürlükler kanunlar çerçevesinde hangi durumda sınıflandırılabilir? Açıklayınız.

Başkaların durumuna karıştığım zaman.

5. Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmaması birey ve toplum açısından ne gibi olumsuzluklara neden olur?

İnsanlar gerçek anlameda eşit olmaz.

Sayfa 101 Hak ve Ödevlerimiz

   Anayasa’mızda hak ve ödevlerimiz Kişi Hak ve Ödevleri, Sosyal ve Ekonomik, Siyasi Haklar ve Ödevler şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Anayasa’mızdan faydalanarak diyagramdaki uygun yerlere bu hak ve ödevlerin hangi konuları kapsadığını Anayasa’mızdan faydalanarak yazınız.

Kişi Hak ve Özgürlükleri

Düşünme, dokunulmazlık, özel hakların gizliliği, yerleşme hakkı.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Çalışma, eğitim, sağlık ve vergi verme.

Siyasi Haklar ve Ödevler

Seçme seçilme, oy kullanma.

Sayfa Anayasa’mız

Anayasa’mızda yer alan vatandaşlık hak ve sorumluluklarımızla ilgili aşağıdkai maddeleri yaşamınızdan örnekler vererek açıklayınız.

Madde 17. Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Herkes özgürdür, eşittir, yaşama hakkına sahiptir. Özel hayatının gizliliği vardır.

Madde 20. Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulumaz.

Kimseye hesap verme zorunda değildir.

Madde 22. Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Bir karar çıkmadıkça kimse kimsenin haberleşmesine dokunamaz.

Madde 23. Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Herkes istediği yere yerleşebilir. Kimseye hesap vermesine gerek yoktur.

Madde 24. Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Herkes dinini açıklamada özgürdür.

Madde 27. Herkes, bilim ve sanatı serbeştçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bualanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Herkes düşüncesini açıklama hakkına sahiptir.

Madde 33. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Kimse derneğe üye olmada yada çıkmada zorlanamaz. Herkes dernek kurabilir ama kanunlara uyduğu şartıyla.

Madde 36. Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak idda ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Herkes davacı olabilir. Herkes dava açabilir.

Madde 42. Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Herkes öğrenim hakkına sahiptir. Zorunludur.

Madde 48. Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Herkes iş kurma hakkına sahiptir. Kimse karışamaz.

Madde 49. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

Herkesin çalışma hakkı vardır. Ve zorunludur.

Kaynak : aygunhoca.com

Sayfa 103 Nasıl Bir Milliyetçilik?

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Sayfa 104

1. Metinle ilgili duygularınızı nasıl ifade edersiniz?

Türk milletinin yüceliğinin şanı ve şerefi.

2. Siz, metinde geçen durumla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Neden?

Bende aynen böyle sert bir cevap verip başını önüne eğdirirdim.

3. Mustafa Kemal’in olaya gösterdiği tepki onun hangi kişilik özelliğinin bir yansımasıdır?

Türk milletine sevgisi ve bağlılığı.

4. Mustafa Kemal’e göre anekdotta anlatılanlara benzer olayların yaşanmasının sebebi nedir?

Türk’ün kendi bilmemesinden.

5. Anekdotta anlatılanlara benzer olayların yaşanmaması için Mustafa Kemal neler yapmıştır?

Türk’lüğün bütün asaleti ve tarihini tanımak ve tanıtmak için uğraşmıştır.

6. Mustafa Kemal, Türk milletine verdiği değeri başka hangi sözlerle ifade etmiştir? Örnekler veriniz.

•  Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir… Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milletinin tarihî bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır…

  Türklükün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

  Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.

  Türk milleti güzel her şeyi, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde takdir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır.

  Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.

  Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.

  Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.

  Büyük şeyleri büyük milletler yapar.

  Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı.

  Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir şey yapamazdım.

  Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.

  Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.

Sayfa 105 Millî Birlik Ve Beraberliğimiz

Kaynak : aygunhoca.com

                                                       ( Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara)

1. Yukarıdaki resmi inceleyerek Millî Mücadele Döneminde Türk milletinin hangi şartlar altında mücadele ettiği konusundaki düşüncelerinizi yazınız.

O dönemde tek düşmanla değil yoksullukla açlıkla soğukla mücadele etmiştir.

2. Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele Döneminde millî birlik ve beraberliği sağlamak için neler yapmıştır? Yapılan bu çalışmalar, Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilişkilidir?

Cemiyetlerle örgütlenme yapılmıştır. Direniş başkaldırış gösterilmiştir. Bu çalışmalar milliyetçilik halkçılık ile doğrudan ilişkilidir.

3. Bir ülkede millî birlik ve beraberliğin sağlanamamış olması hangi sorunlara yol açabilir? Sebepleriyle yazınız.

O ülkede dayanışma yoktur. Bu yüzdende demokrasi olmaz.

Sayfa 106

4. Aşağıdaki çizelgenin üst bölümünde “milliyetçilik” ilkesini ve beraberlik kavramını açıklayınız. Alt bölüme ise yazdığınız metinden yola çıakrak birer slogan yazınız.

Milliyetçilik İlkesi                                              

Atatürk İlkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akılcılık, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir.

Milliyetçilik ilkesi, ulusal savaşımın çıkış noktasını oluşturmuş ve tüm tutsak ulusların kurtuluş hareketlerine ışık tutmuştur.

Atatürk’ün türlü demeç ve söylevlerinde açıklık kazanmış olan bu ilke, Fransız devriminden sonra dünyaya yayılan özgürlük düşüncesinin tarihsel gelişimi içinde her ulusun kendi kaderini çizme inancının doğal bir sonucu olmuştur.

Slogan; Vatan için birleştik milliyetçilik

Millî Birlik ve Beraberlik

Milli birlik ve beraberlik Mustafa Kamal Atatürk’ün Millî Mücadelede en çok önem verdiği konu olmuştur. Bu sayede örgütlenme yapılmış ve direniş ortaya konulmuştur.

Sogan; Birlik ve beraberlik için el ele.

   “Bir yurdun en değerli varlığı, yurrtaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların canını ve her şeyini derhâl ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenilmez silahı ve korunma aracıdır. Bu sebeple, Türk ulusunun yönetiminde ve korunmasında ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküdür.”

(Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV s. 573.)

5. Atatürk’ün  yukarıdaki sözünden yola çıkarak günümüzde millî birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.

Milli birlik ve beraberlik demek o ülkede dayanışma var demektir. Zaten olmasa o ülkede tam bir huzur, refah sağlanamadığı gibide demokrasi tam anlamıyla uygulanamaz.

Sayfa 107 Atatürk İlkeleri Işığında

   Aşağıdaki soruların cevaplarını çizelgeden bulunuz.Soruların altında yer alan boşluklara, çizelgede doğru gördüğünüz cevabın önündeki harf, sayı veya romen rakamını yazınız.

Atatürk İlkeleriİlkelerin ÖzellikleriAtatürk’ün Sözleri

a. Cumhuriyetçilik1. Millî Egemenlik7. Seçme ve Seçilme HürriyetiI. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan bu yönetim şekli, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.

b. Halkçılık2. Kanun Önünde Eşitlik8. Din ve İnanç ÖzgürlüğüII. “Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.

c. Laiklik3. Adalet9. Toplumsal DayanışmaIII: “Yaptığımız vve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum hâline eriştirmektir. Devrimlerimizin temel amacı budur.”

d. Milliyetçilik4. Millî Birlik ve   Beraberlik10. Özel Teşebbüsü DesteklemeIV. “Biz, bu milleti bugünkü şeklinden daha yüksek derece çıkarmakla yükümlü adamlarız. Bu yükseliş, yalnız meydan savaşlarında kazandığımız şereflerle olamaz; bu, buna yeterli değil. Asıl yükseliş, ekonomi alanında yükseliş olacak!”

e. İnkilapçılık5. Çağdaşlaşma11. Karşılıklı Hak ve GörevlerV. “Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep hiçibr zaman siyaset aracı olarak kullanılamaz.”

f. Devletçilik6. Demokratik Haklar12. Akılcılık ve BilimsellikVI. “Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.”

1. Halkın doğrudan yönetime katılmasını öngören ilke, özellik ve sözleri çizelgeden bulunuz.

a-7-I

2. Bütün vatandaşların bir arada ve huzur içinde yaşamalarını öngören ilke, özellik ve sözleri çizelgeden bulunuz.

d-4-II

3. Bireylerin demokratik haklarını özgürce kullanabilmelerini öngören ilke, özellik ve sözleri çizelgeden bulunuz.

b-2-3-6-VI

4. Toplumda eşitlik ve adaleti öngören ilke, özellik ve sözleri çizelgeden bulunuz.

b-2-3-III

5. Milliyetçilik ve halkçılık ilkelerini yansıtan özellik ve sözleri çizelgeden bulunuz.

d-b-1-9-I

6. Akılcılık ve bilimselik ile doğrudan ilşki olduğunu düşündüğünüz ilke, özellik ve sözleri çizelgeden bulunuz.

e-5-11-12-8-V

Sayfa 108 Devletimiz İş Başında

    Devletçilik ilkesi, devlete siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda birtakım görevler yüklemiştir. Devletimizin bu görevleriine yönelik günümüzden bir gazete haberi bularak aşağıdaki boşluğa yapıştırınız.

Başbakan Tayyip Erdoğan, ÖTV zammını konuşurken milletvekillerinin maaşlarının gündeme getirilmesini ‘terbiyesizlik’ olarak nitelendirirken, “İşi sıkı tutmazsan Yunanistan’a döneriz. Biz eşeği sağlam kazığa bağlamak zorundayız” dedi. Erdoğan, zam eleştirilerine ise “Sigara içmezsin, alkolü daha az tüketirsin olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına Fiat’a bin” yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

Seçtiğiniz haberle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Haberiniz devletin hangi alandaki göreviyle ilgilidir?

Ekonomi

2. Devlet bu göreviyle ilgili olarak sizce başka neler yapabilir? Özel sektör bu alanda ne gibi girişimlerde bulunabilir?

Müsrif devlet yerine tutumlu devlet politikasına geçebilir.

3. Devletin söz konusu görevinin yanında vatandaş olarak size düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

Bizde devlet ekonomisine destek olmalıyız.

4. Üzerinize düşen görev ve sorumluluklarla ilgili olarak neler yapıyorsunuz?

Türk mallarını almaya dikkat ediyorum.

Kaynak : aygunhoca.com

Sayfa 109 Laikliğin Gelişimi

   1. Aşağıdaki etkinlikte iki grup vardır. Birincisinde laiklikle ortaya çıkan kavramlar, ikincisinde Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Atatürk tarafından gerçekleştiren inkılaplar verilmiştir. Söz konusu kavramları ilgili oldukları inkılaplarla eşleştiriniz.

Eşitlik ; Saltanatık kaldırılması, Medeni Kanun’un kabul edilmesi, kadınlara seçimlere katılma hakkının verilmesi.

Din ve vicdan hürriyeti ; Halifeliğin kaldırılması

Çağdaşlık ; Cumhuriyetin ilan edilmesi, kılık kıyafette yenilik, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması.

Akılcılık ; Tekke ve zaviyelerin kapatılması.

Bilimsellik ; Tekke ve zaviyelerin kapatılması.

   2. Laiklik ilkesine ait esasların günümüz toplumunda uygulandığı alanlara birer örnek veriniz.

Eşitlik: Kadınların oy kullanması evlenmesi boşanması gibi örnekler.

Din ve vicdan özgürlüğü: Herkes dinini açıklamakta özgürdür.

Çağdaşlık: Şapka kılık kıyafet inkılapı.

Her alanda aklın ve bilimin üstünlüğü: Bilim adamlarının çalışmalarına önem veriliyor.

Sayfa 110 Metni Tamamlayalım

Yunanistan’da Dil Davası

Bir akşam konuklar için, Başbakanlıkça bir şölen düzenlenmişti. Yemek sırasında Atina Üniversitesinin bir yüzyıl boyunca gördüğü hizmetler övüldü.

Birçok söylevler söylendi. Bu arada Yunanlı bir profesör, Başbakan Metaksas’tan bir dilekte bulunarak şöyle dedi:

  “Çözülemez sanılan nice sorunları kolaylıkla çözüverdiniz. Şu dil işimizi de yakında mutlu bir sonuca bağlamanızı istemek hakkımızdır.”

   Yemekten sonra grup grup tanışmalar, konuşmalar olurken profesörden dil davalarını bana açıklamasını rica ettim. Davalarını “yazı dilini halkın anlayacağı bir dil halîne koymak davası” diye açıklamış ve “Ne yazık ki eskiye çok bağlı kalmş birtakım filologların direnmesi yüzünden bu haklı davamızı yürütemiyoruz.” Diye yakınmıştı.

   Ben kendisine Türkiye’de de aynı davanın bu gibi engellerle birlikte yine de pekâlâ yürüdüğünü söyleyince profesörün yanıtı şu oldu:

C. Yürür, çünkü sizde Atatürk var.

   “İnkılap, mevcut kurumları zorla değiştirmektir. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır.”

www.atam.gov.tr

    Atatürk, inkılapların yapılmasını niçin çok önemsemiştir? İnkılaplar yapılmasaydı ne olurdu? Soruyu Atatürk’ün yukarıdaki sözünü değerlendirerek cevaplayınız.

   Atatürk inkılap yapmayı Türk milletini ilerlemek ve çağdaşlaşmak için yapmıştır. Atatürk bu konuyu çok önemsemiştir. İnkilaplar olmasaydı hale saltanatla ve halifelikle mücadele ediyor olacaktık.

Sayfa 111 Atatürk İlkeleri Ve İnkılapları

Şemanın, A bölümüne Atatürk ilkelerini,

                B bölümüne ilkelerinin ortak özelliklerini,

                C bölümüne de ilkelerle ilişkili olduğunu düşündüğünüz inkılapları yazınız. Bir inkılap birden fazla ilkeyle ilişkili olabilir.

A Bölümü: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, İnkılapçılık, Laiklik ve Devletçilik.

B Bölümü: Hepside milliyetçilik üzerine yapılmıştır. Akla ve bilme uygundur.

C Bölümü: Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, medreselerin kaldırılması, kılık kıyafet inkılabı, dil inkılabı vs.

Sayfa 112 Atatürkçülüğün Esasları

1. Atatürkçü düşünce sisteminin dayandığı temel esaslar aşağıdaki kavramlar arasına yerleştirilmiştir. Bu esasları tespit ederek aşağıda boş bırakılan kutucuklara yazınız.

2. Seçtiğiniz kavramları aşağıdaki başlığın altında yer alan kutucuklara yerleştiriniz.

Vatan millet sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük, ülke bütünlüğü, milli egemenlik, milli birlik, milli tarih bilinci ve Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma.

Bu esaslardan üçünü aşağıda açıklayınız.

Milli birlik:

Milli birlik sayesinde Millî Mücadele kazanılmıştır. Birliğin olmadığı ülkede dayanışma olmaz.

Milli tarih bilinci:

Eğer tarihini bilip o şerefli günlere geri dönersen sana cesaret gelir ve daha büyük işler yaparsın.

Sayfa 113 Atatürk İlkelerine Bağlıyız

   Sınıfınızda “Çağdaş ve Modern Bir Türkiye’nin Kuruluş ve Gelişmesinde Atatürk İlkelerinin Yeri ve Önemi” konulu bir kompozisyon yazma yarışması düzenlenmektedir. Siz de bu konuda bir kompozisyon yazınız.

Tarih: 30 Ekim 1923

Konu “Çağdaş ve Modern Bir Türkiye’nin Kuruluş ve Gelişmesinde Atatürk İlkelerinin Yeri ve Önemi”

 

Kaynak : aygunhoca.com

Cumhuriyetin ilk günüydü. Mustafa Kemal Paşa’nın içi içine sığmıyordu.

   Mustafa Kemal Paşa artık huzurluydu. Çünkü cumhuriyet artık yeni nesilindi. Yavaş yavaş istedikleri oluyordu. Bir yandan seviniyor bir yandan da üzülüyorduk. Neden mi? İsyanlardan… Bazıları halifeliği istiyor saltanatı istiyordu. Biz TBMM çatısının altında bu düşünceleri anlamıyor bir karar veremiyorduk. Ve o anda Mustafa Kemal Paşa isyanı bastırmak için 9 tümeni yola çıkardı. Bu kararı destekleyen desteklemeyen herkes ayakta alkışlıyordu. Aradan birkaç yıl geçmişti. Herkes şaşkındı. İnkılapların ardı arkası kesilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa sevinçliydi. Ve yavaş yavaş ülke gerçek anlamda bir demokrasi ve laik bir devlet oluyordu.

   Yeni nesil şunu unutma Vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Yazınızı, sıra arkadaşınızla değişiniz. Onun metnini kendi metninizle karşılaştırarak aşağıdaki boşlukları dolduruunz.

a. Arkadaşınızın metni ile ortak olan konuları belirtiniz.

b. Arkadaşınız metniinde sizin metninizden farklı olarak hangi konulara yer vermiştir?

Sayfa 114 En Büyük Eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir

   Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu devlet için “En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir.” Demiştir. Atatürk’ün en büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğunu Atatürk ilke ve inkılaplarından yola çıkarak yazınız.

Atatürk bu vatanı kurtarmak için canını ortaya koymuştur. Atatürk bu hedeflerine ulaşmayı askerlik döneminden istiyordu. Atatürk kendisinin sonsuza kadar yaşaması istediği bir eser istiyordu buda Türkiye Cumhuriyeti oldu.

Sayfa 115 Mazlum Milletler

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’ün “mazlum milletler” olarak nitelediği milletler hangileridir?

Sömürge devletlerin zulüm ve haksızlığa uğramış kaynakları sömürülmüş milletlerdir.

2. Atatürk, mazlum milletlerin neden bağımsız olmasını istiyor?

Bağımsız yaşayıp kimseden emir almamaları için.

3. Atatürk’ün örnek olduğu mazlum milletlerden üç tanesinin adını, bu ülkelerin bağımsız olmasıda liderlik edemlerin adlarını ve bağımsızlıkları kazandıkları yılları aşağıya yazınız.

Ülke               Ülkenin Lideri         Bağımsızlık Yılı

Pakistan         Cinnah                     1947

İranHumeyni                 1979

Rusya             Lenin                       1917

Kaynak : aygunhoca.com

4. Türk Millî Mücadelesi’nden ve Atatürkçülükten etkilenerek bağımsızlığına kavuşan bir ülke seçiniz. Seçtiğiniz ülkenin bağımsızlık mücadelesini kısaca anlatınız. Bu ülke liderin hayat hikayesi hakkında da kısca bilgi veriniz.

Pakistan seçtiğim ülke. Bu ülke 1947 yılında bağımsızlığa ulaştı. Lideri Cinnah’dır. İngiltere’ye karşı bağımsızlık kazandılar. Ve ilk devlet başkanı da Cinnah’dır.

Sayfa 116 Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Sahip Çıkıyoruz

1. Atatürk ilkelerinin sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümle ile yazınız.

a) Cumhuriyetçilik : Demokrasi ve çağdaşlaşma

b) Milliyetçilik : Dayanışma

c) Halkçılık : Halkın eşit olması

ç) Devletçilik : Ekonomi hukuk gibi işler devlete geçmiştir

d) Laiklik : Dinle devlet işlerinin ayrılması, inanç özgürlüğü

e) İnkılapçılık : Her alanda ilerleme

2. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlamak için üzerinize düşen görevler nelerdir? Konuyla ilgili olarak aşağıdaki boşluğa bir çalışma (kompozisyon, şiir, resim gibi) hazırlayınız.

Not: Çalışmanızda tüm ilke ve inkılaplara yer verebileceğiniz gibi istediğiniz bir ya da birkaç ilke ve inkılabı da seçebilirsiniz.

Ülkeyi kuran da

Vatanı kalkındıran da

Demokrasiyi getiren de

İşte o Mustafa Kemal Paşa

Ekonomiyi kalkındıran da

Vatan için savaşnda

Savaşmayı değil ölmeyi emreden de

İşte O Mustafa Kemal Paşa

İnkılap, tarihi, çalışma, kitabı, 5, ünite, cevapları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz