Ana Sayfa 10.Sınıf Dökümanları 10,11. Sınıf Psikoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Yeni Müfredat – Cevap...

10,11. Sınıf Psikoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Yeni Müfredat – Cevap Anahtarlı TEST

2161
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

10. ve 11. Sınıf Psikoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Yeni Müfredat ve Cevap Anahtarı

1-) Psikolojinin kurucusu kimdir?
A)Wilhelm Wundt B) Aristo C) Sigmund Freud
D) Maslow E)Watson

2-) Psikolojinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)İnsan davranışlarını tanımlama
B) İnsan Davranışlarını Anlama ve Açıklama
C) İnsan Davranışlarını Önceden Kestirebilme:
D) İnsan Davranışlarını Etkileme ve Kontrol:
E)İnsan davranışlarını tamamen değiştirme

3-) Aşağıda verilenlerden hangisi psikolojinin ekollerinden biri değildir?
A)Yapısalcılık B)Gestaltcılık C)Davranışcı yaklaşım
D)Gelişimsel yaklaşım E)Psikanalitik yaklaşım

4-)Psikoloji insan davranışlarının yanında hayvan davranışlarını da inceler. Aşağıdakilerden hangisi Psikolojinin hayvan davranışlarının incelemesinin nedenlerinden biridir?
A)Hayvan davranışlarının daha basit olması
B) Hayvan davranışlarının daha rahat gözlemlenmesi
C) Hayvan davranışlarının insan davranışları ile benzerlik göstermesi
D) Hayvan davranışlarının çok farklı olması
E) Hayvan davranışlarının daha kolay anlaşılması

5-)Aşağıdakilerden hangisi korelasyon için söylendiğinde doğru olmaz?
A)Pozitif korelasyon vardır
B)Negatif korelasyon vardır
C)Korelasyonda üç değişken olmak zorundadır
D)Nötr korelasyon vardır
E)Korelasyon değeri -1 ile +1 arasında değişir.

6-) Davranışçı psikoloji bireyin yapıp etmelerine dışarıda gözlemleyerek ele alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi davranışçı öğrenme kuramı ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A)Öğrenme gözlenebilir davranış değişikliğidir.
B)Bireyin ne düşündüğü değil ne yaptığı önemlidir C)insanın içsel psikolojik süreçleri ile ilgilenir D)davranışların klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve gözlem yoluyla kazanıldığını ifade eder
E)Davranışçı öğrenme kuramının kuruculuğunu Whatson yapmıştır

7-) Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Olgunlaşma B)öğrenme C)büyüme
D)gelişme E)hazır bulunuşluk

😎 Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemde görülen özelliklerden birisi değildir?
A)Mantıklı düşünmeye başlar
B) özele akıl yürütür
C)paralel oyun gözlenir
D)kalıp yargılar geliştirir
E)canlı cansız ayrımı yapılamaz

9-) Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in ahlak gelişiminde dışsal kurallara bağlılık döneminin özelliklerinden birisi değildir?
A)kuralları kabul ederler
B)davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz C)kuralların değiştirilebileceğini inanırlar
D)kuralları izlemede tutarsızlık gösterirler
E)otoriteye uyma söz konusudur

10-) İyi veya kötüyü yapılan etkinliğin fiziksel sonuçlarının belirlediği, kuralların değişmez olarak algılandığı ahlak gelişimi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)kişiler arası uyum eğilimi
B)evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
C)dışsal kurallara bağlılık
D)ahlaki özerklik
E)kanun ve düzen eğilimi

11-) Aşağıdakilerden hangisi negatif korelasyon örnek değildir?
A)Yorulan öğrencinin dersi anlayamaması
B)Sınav kaygısı yükselen öğrencinin sınav başarısının düşmesi
C)Kısa boylu basketbolcunun çok daha fazla sayı atması
D)Zeka seviyesi daha yüksek olan öğrencilerin ders başarısının düşük olması
E)Renkli gözlü filizin sınavdan 100 alması

12-)Yeni doğan bebeklerin,etkilere karşı tepkilerinin reflekslerle oluşmasının nedeni nedir?
A)Sinir sistemlerinin olgunlaşmaması
B)Öğrenmeye geçilememiş olması
C)Bilişsel olgunluğa ulaşamamaları
D)Anne-baba tarafından sürekli korunmaları
E)Reflekslerin öğrenmeye göre baskın olması

13-) İnsanın doğasını iyi olarak kabul eden, kendi duygu ve gereksinimleri doğrultusunda eylemlerde bulunan, gizil güçlerini geliştirmeye çalışan ve toplumda ciddi bir çatışmaya girmeyen bir varlık olduğunu temel ilke olarak benimseyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)psiko-sosyal kuram
B) davranışçı kuram
C)hümanistik kuram
D)biyolojik kuram
E)psikoanalitik kuram

14-) Birbirine yakın olan uyarıcıların bir grup olarak algılanması aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır)
A) benzerlik B)yakınlık C)süreklilik
D)tamamlama E)şekil zemin ilişkisi

15-) Algı alanında bulunan ve aynı yönde giden, birbirlerinin devamıymış gibi görünen, özellikle vitrinlerdeki akan Işık şeklinde kendini örneklendiren kavram aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?
A)benzerlik B)yakınlık
C)süreklilik (devamlılık) D)tamamlama
E)Değişmezlik

16-) Ceren gece ablası Ecem’le sokaklarda dolaşırken karanlıkta siyah görünen kırmızı kazağın yine kırmızı olduğunu ablasına söylemiştir.
Ceren’in burada siyah görünen kazağa kırmızı demesi aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?
A) algıda benzerlik B)algıda yakınlık
C)algıda değişmezlik D)algıda süreklilik
E)algıda tamamlama

17-) Yeni doktor olmuş olan Mehmet, hastalarını görünce çok üzülüyor, hatta hastalarını kaybedince aileleriyle beraber ağladığı görülmüştür. Belli bir süre sonra artık ölen hastalarının arkasında üzülmemeye başlayan Mehmet’in durumundaki bu değişikliği aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklayabiliriz?
A)Duyarsızlaşma B)Alışma C)Sönme
D)öğrenme E) pekiştirme

18) Bazı durumlarda bazı nesneler eksik olsa dahi biz onları eksiklikleri olmadan algılamaya devam ederiz. Bu durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?
A)Algıda süreklilik B)Algıda tamamlama
C)Algıda değişmezlik D)Algıda şekil-zemin ilişkisi
E)Algıda yakınlık

19-) -“Her bakımdan eşitlenmiş iki grup öğrenci üzerinde, bilgi birikiminin öğrenme performansına etkisini araştırmak için bir deney yapılmıştır. Gruplardan birisi konu ile ilgili altyapısı olmayan öğrencilerden seçilmiştir. Aynı konu, aynı hoca tarafından her iki gruba da aynı ortamda anlatıldığı halde, bilgi bakımından altyapısı olmayan grubun başarısı diğer gruptan düşük olmuştur.” Bu deneysel çalışmada, ‘bağımsız’ ve ‘bağımlı’ değişken, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A.Başarısı – Ortam
B.Öğretmenin performansı – Başarı
C.Güdülenme – Öğrenme performansı
D.Bilgi birikimi – Öğrenme düzeyi
E.Bilgi birikimi – Ortam

20-) İllüzyon fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki illüzyon türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)Yerdeki hortumu yılan olarak algılamak
B)Karanlıktaki ağacı hırsız olarak algılamak
C)Dikine çizgili kıyafetli birini daha zayıf algılamak
D)Aç birinin yerdeki sünger parçasını ekmek olarak algılaması
E)Arkadaşını bekleyen birinin duyduğu sesin, arkadaşına ait olduğunu sanması

1.A 2.E 3.D 4.C 5.C 6.C 7.C 8.A 9.C 10.C 11.E 12.A 13.C 14.B 15.C 16.C 17.A 18.B 19.D 20.C 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz