Home 3. Sınıf Dökümanları Cevaplı 3. Sınıf Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları_Çözümlü

Cevaplı 3. Sınıf Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları_Çözümlü

0
80

Cevaplı 3. Sınıf Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları_Çözümlü 

***Word formatındadır. Lütfen indirmek ve düzenlemek için aşağıdaki kırmızı linki kullanınız. Virüs taramasından geçmiştir.

Link : Cevaplı 3. Sınıf Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları

cevapları için tıklayın  

 Örnek Ekran Görüntüsü:

 Örnek Sorular: 

                ESKİ SOFRALAR

Baba evimizin kalabalık sofralarında yemek yerken büyük anne ve büyük babalarımızın bi-ze sık sık hatırlattığı kurallar vardı:’Sofrada yüksek sesle gülünmez,konuşulmaz,babanız başlamadan yemeğe başlanmaz,ekmek ısırıla-rak koparılmaz.’’

Demek ki Türk sofrasında buna benzer ku-rallar,yüzyıllardır,büyüklerden küçüklere akta-rılıp geliyor…

 

NOT:   1. 2. 3.  soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

 

 1. Sofra kurallarını hatırlatan kim olamaz?
 2. A) Büyük anne
 3. B) Kardeş
 4. C) Büyük baba

.

 1. Hangisi sofra kurallarından değildir?

A)Gülünmez

 1. B) Konuşulmaz

C)Su içilmez

 1. Hangisi sofra kurallarından birisidir?

A)Ekmek ısırılarak koparılır.

B)Yüksek sesle konuşulur.

C)Büyükler başlamadan yemeğe başlanmaz.

 

 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-so-nuç ilişkisi vardır?
 2. A) Başını eğerek konuştu.
 3. B) Kalenin duvarları sağlam yapılmış.
 4. C) Araba bozuk olduğundan gelemedik.
 1. 5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde“ince” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmış-tır?
 2. A) Çantası hafif mi?
 3. B) Etek dar mı?
 4. C) Kalın kazağını mı giydin?

 

 1. Ben,bahçede oynuyorum.”

Yukarıdaki tümceden hangi sözcük çıkarılırsa, tümcenin anlamı bozulmaz?

 1. A) bahçede  B) oynuyorum         C) ben

 

7.Kömür“sözcüğüne aşağıdakilerden hangi-sini eklersek(kömür konulan yer anlamı)katar?

 1. lı B) cı                        C) lık

 

 

 1. Bu mahalle halkı çok fakirdir.’ Cümlesin-deki ‘fakirdir’ sözcüğünün yerine hangi sözcü-ğü kullanırsak cümlenin anlamı bozulmaz?

A)zengindir        B)yoksuldur       C)büyüktür

 

 1. Bazı ekler eklendikleri kelimenin anlamını değiştirip yeni bir anlam katarlar.Bu eklere ya-pım eki denir.KİTAP kelimesine,aşağıdaki ek-lerden hangisi getirilirse (kitap satan kişi anla-mı) katar?

 

 1. A) lık B) sız                 C) cı

 

10.“Ardından koştum …..ona yetişemedim.  

   Yukarıdaki cümlede noktalı yer hangi kelime ile tamamlamalıyız?

 

 1. A) Gibi B) Fakat             C) İçin
 1. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaş-tırma anlamı vardır?
 2. A) Kış gelince havalar soğur.
 3. B) Ahmet’ ten daha hızlı koşarım.
 4. C) Okul tatil olunca tatile gideriz.

12.“ İzzet,küçük bir evde yaşıyorlardı.” Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunu gi-dermek için ne yapmalıyız?

 1. A) Virgül işaretini kaldırmalıyız.
 2. B) “yaşıyorlardı”yerine“yaşıyordu”kelimesini yazmalıyız.
 3. C) “Küçük”kelimesi yerine “büyük”kelimesini yazmalıyız.

 

 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaş mayla ilgilidir?
 2. A) Damlaya damlaya göl olur.
 3. B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 4. C) İşleyen demir pas tutmaz.

 

 1. Aşağıdaki hangi cümledeki olay henüz ger çekleşmemiştir?
 2. A) Ailece oruç tuttuk.
 3. B) Öğrenciler,camiye gidiyorlar.
 4. C) Emin,namazını kılacak.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde‘’çalmak’’ sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
 2. A) Okulda saz çalmayı öğreniyoruz.
 3. B) Arabamızı çalan hırsız yakalandı.
 4. C) Babam,hem kaval hem de flüt çalıyor.
 1. Dünya’mızın kaç tane katmanı vardır?
 1. A) 3               B)4                   C)5
 2. Aşağıda görselleri verilen varlıklardan hangisi-nin yaptığı hareketin çeşiti diğerlerinden fark-lıdır?
 3. A) B)   C)
 1. Babamın kız kardeşi Fatma,Konya’ya geldi.”

Yukarıdaki cümlede,Fatma benim neyim olmaktadır?

 1. A) Halam      B)Teyzem          C)Yengem

 

Yukarıdaki bilgilere göre,Nisa hangi mesleği seçebilir?

 1. A) doktor     B) polis               C) veteriner
 1. Aşağıdaki resimlerden hangisinde farklı bir kuv-vet uygulanmaktadır?
 2. A) B)                           C)
 1. Dilimiz sayesinde aşağıdaki maddeler-den hangilerini ayırt edebiliriz?
 2. A) Tuz – Şeker
 3. B) Kum – Çakıl
 4. C) Cam- Ayna

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların hareket özelliklerinden değildir?

 

 1. A) Uyuma B)Yavaşlama      C) Hızlanma

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuv-vet cismin şeklini değiştirmez?
 2. A) Hamurun sıkılması
 3. B) Dolabın itilmesi
 4. C) Telin bükülmesi

 

 1. Bir cismin pürüzlü ya da pürüzsüz oldu-ğunu aşağıdaki duyu organlarımızdan hangi-siyle anlarız?
 2. A)  B)                     C)
 1. Aşağıda görselleri verilen eşyalardan han-gisi teknolojik bir üründür?
 2. A)   B)                       C)

çekiç                                 ütü                               tornavida

 1. Ateş kürenin yapısını oluşturan sıcak ve akışkan madde aşağıdakilerden hangisidir?
 1. A) Toprak B) Lav C) Magma
 1. Elimde tuttuğum topun hangi özelliğini derimle algılayamam?
 1. A) Sertliğini   B) Sıcaklığını     C) Rengini
 1. 13. Aşağıda görselleri verilen varlıklardan han-gisi sert bir maddedir?
 2. A) B)                      C)

                      

Taş                                  silgi                                bulaşıksüngeri

 

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan-lıştır?
 1. A) Atlı karınca –Dönme hareketi
 1. B) Durağa yaklaşan taksi –Yavaşlama hareketi
 1. C) Havalanan uçak –Yavaşlama hareketi

    

15.“Musluğu açıp kapatırken,musluk kafa-sının yaptığı hareket………………..hareketidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağı-dakiler den hangisi gelmelidir?

 

A)dönme              B)sallanma              C)itme

 

 1. 33C doğal sayısının tek doğal sayı olabil-mesi için“C”yerine yazılabilecek rakam kaç-tır?

       

 1. A) 1    B) 2                      C) 6

 

 1. Aşağıdaki örüntünün 4.adımında kaç tane nokta bulunmalıdır?

………

1.adım     2.adım        3.adım       4.adım

 

 1. A) 5nokta       B) 6nokta            C)7nokta

 

 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu,en yakın onluğa yuvarlanırsa 510 olur?
 2. A) 200 + 303
 3. B) 310 + 197
 4. C) 218 + 300

 

 1. Dedem 55,babam 45 yaşındadır.5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?

A)105

B)110

C)113

 1. “21A < 216” ifadesine göre (A) yerine aşa-ğıdakilerden hangi rakamı yazamayız?
 2. A) 2
 3. B) 6
 4. C) 5

 

 1. 400 sayısından 299 sayısını çıkardım.Bul-duğum sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır?
 2. A) 0
 3. B) 1
 4. C) 2

7.“1,3,4” rakamlarıyla yazılabilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaç tır?

 1. A) 556
 2. B) 457
 3. C) 277

 

 1. V , IX , VI , II Romen rakamlarının büyük-ten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
 2. A) IX > VI > V > II
 3. B) II < VI < V < IX
 4. C) VI < V < IX < II
 5. Bir satıcı,sergisindeki 200 kg patates ve 350 kg soğanın,toplam 509 kilogramını sattı. Satıcının sergisinde satılmamış toplam kaç kilogram patates ve soğan kalmıştır?
 1. A) 31kg B) 41kg               C) 51kg

 

 1. Bir yolcu treninde 100 çocuk,çocuklardan 200 fazla erkek ve erkeklerden 300 kişi fazla- da kadın vardır.Trende kaç yolcu vardır?
 1. A) 600 B) 700 C) 1000
 2. 11.     2 5

BA

            5 1

Yukarıdaki toplama işlemine göre A + B = ?   İşleminin sonucu kaçtır?

 1. A) 6 B) 7                    C) 8
 1. Bir tren 350 yolcu ile yola çıktı.İlk durakta 150 kişi trenden indi.İkinci duraktan sonra ise trende 50 kişi kaldı.İkinci durakta trenden kaç kişi inmiştir?

A)100                    B)150                 C)200

 1. Betül’ün 223 TL’si vardır.Kardeşinin parası ise,Betül‘ün parasından 50TL azdır.Betül ve kardeşinin toplam paraları ne kadardır?
 1. A) 396TL B) 496TL C) 596TL
 1. Yüzler basamağı 5,onlar basamağı 4 ve birler basmağı 9 olan sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarsak aşağıdakilerden hangisi olur?
 1. A) 500        B) 600                  C) 700

 

15.

Yukarıdaki grafik okul kantininde bir günde satılan yiyecekleri göstermektedir.

Buna göre okul kantininde kaç tane kek satıl-mıştır?

 1. A) 8  B) 12                    C) 16

Cevaplı 3. Sınıf Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları_Çözümlü

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here