Ana Sayfa 9.Sınıf Din Kültürü Cevaplı 9. Sınıf hz. Muhammedin(SAV) hayatı 1.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (TEST)

Cevaplı 9. Sınıf hz. Muhammedin(SAV) hayatı 1.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (TEST)

440
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme
 1. Hz Muhammed(sav), peygamberlik görevini yerine getirirken Müslüman olması için hiç kimseyi zorlamamış, ancak Allah’ın(c.c.) görevi gereği insanlara İslam dininin ilkelerini, getirdiği değerleri, üstün özelliklerini anlatmıştır. Medine’ye hicret ile birlikte farklı inançlara sahip insanlarla karşılaşan Müslümanlar bu insanların inançlarına ve ibadetlerine ve değer yargılarına karışmamışlardır.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Medine’de değişik inançlara sahip insanların bulunduğu
  B. İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğu
  C. Hz Muhammed’in (sav) sabırlı bir insan olduğu
  D. İslam dininin üstün özellikler barındıran bir din olduğu
  E. Hz Muhammed’in (sav) İslam’ı insanlara anlattığı
 2. Bedir Savaşı’nda alınan okuma yazma bilen esirler on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
  Hz Muhammed’in
  (sav) bu uygulaması İslam’ın aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?
  A. İbadet B. Ahlak C. İman
  D. Kader E. İlim
 3. Aşağıdakilerden hangisinin Hz Muhammed’in(sav) İslam dinini tebliğ ederken kullandığı metotlardan biri olduğu söylenemez?
  A. Ahirette hesap verileceği konusunda insanları uyarmak
  B. Allah’tan başkasına tapılmaması gerektiğini vurgulamak
  C. İslam’ı kabul etmeyenleri öldürmek
  D. Komşu ülkelere İslam’a davet mektupları göndermek
  E. İnsanlara güzel öğütler de bulunmak
 4. I- 25 yaşında Hz Hatice ile evlenmiştir
  II- Tüm çocukları Hz Hatice ile evliliğinden olmuştur
  III-622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir
  IV-630 yılında Habeşistan’a hicret etmiştir
  Hz Muhammed(sav) ile ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A. I-II B. I-III C. II-IV D. III-IV E.I-IV
 5. Hz Muhammed’in(sav) İslam dinini açıktan tebliğ etmeye başlamasıyla İslam’ı kabul edenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Sahip oldukları imkanları kaybetme endişesi içinde olan Müşrikler İslam’ın yayılmasına engel olmaya çalışmışlar, Müslümanlara baskı ve şiddet uygulamaya başlamışlardı.
  Müşriklerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
  A. Müslümanların Medine’ye hicret etmelerine
  B. Müslümanların müşriklere karşı şiddet uygulamasına
  C. Medine şehrinin öneminin artmasına
  D. Habeşistan’a hicrete
  E. Müslümanların güçlenmesine
 6. Hazreti Muhammed’in(sav) doğum gecesi olarak kutlanan kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kadir Gecesi
  B. Miraç Kandili
  C. Berat Kandili
  D. Mevlit Kandili
  E. Regaip Kandili
 7. Hz Peygamber(sav), 6 yaşındayken annesi ……..’yi kaybedince dedesi ………’ in yanına yanında kalmıştır. Dedesi de ölünce evleninceye kadar amcası ………’ in yanında kalmıştır. Yukarıdaki cümlede boş yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
  A. Halime -Abdülmüttalip -Ebu Talip
  B. Amine- Abdülmüttalip -Ebu Talip
  C. Halime -Ebu Talip -Abdülmüttalip
  D. Amine- Abdullah- Hamza
  E. Hatice –Abdullah- Ebu Talip
 8. 1. Habeşistan’a hicret
 9. Peygamberlik görevinin verilmesi
 10. Akabe görüşmeleri
 11. Kabe hakemliği
  Hz Muhammed’in(sav) hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. 2-1-4-3
  B. 4-2-3-1
  C. 2-3-1-4
  D. 4-2-1-3
  E. 3-1-2-4
 12. Hz Muhammed(sav) peygamberliğinin ilk yıllarında Safa tepesine çıkıp ilk kez İslam’a daveti açıktan yaymaya başladığında, ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb olmuştur. Çünkü insanların putlara tapmaktan vazgeçmeleri Kabe’nin, ayrıca Mekke’nin ticari canlılığını yitirmesi anlamına geliyordu. Buna göre Ebu Leheb ve Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’e(sav) karşı çıkma çabalarında
  1.Ekonomik 2.Askeri 3.Dini
  yönlerden hangisi veya hangileri ile ilgili çıkarlarının zarara uğraması etkili olmuştur?
  A. Yalnız1
  B. Yalnız 2
  C. Yalnız 3
  D. 1 ve 2
  E. 1 ve 3
 13. Müslümanlıktan önce Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilah diye tapıyorlardı. En önemli putlar Hübel, Lat, Menat, Uzza adlarını taşıyanlardı. Mekke’de, Kâbe ve civarına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kabilenin ayrı bir kutu ve Her putun özel bir ziyaret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyarete gelenlerle dolup Taşan Mekke, ticaret merkezi olduğu kadar putperestliğin de merkezi haline gelmiş bulunuyordu. Yukarıdaki paragrafta göre İslam öncesi Mekke ile alakalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A. Ekonomik yönden canlıydı
  B. Bütün insanlar putperestti
  C. Bazı putlara özel isimler verilmiştir
  D. Putlar için özel günler düzenlenirdi
  E. Çok kişi tarafından ziyaret edilen bir şehirdi
 14. Hz İbrahim’in(as) getirdiği inanç geleneğine bağlı, putlara tapmayan, Allah’ın birliğine inanan dini gruba ne denir?
  A. Hanif
  B. Sabii
  C. Mecusi
  D. Hıristian
  E. Yahudi
 15. Hz Muhammed’e(sav) ‘Önce en yakın akrabanı uyar’ ayeti gelince Hz Muhammed Safa tepesine çıkarak :
  -Ey Kureyşliler! ‘’Size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman süvarisi var. Üzerimize baskın yapacak desem, bana İnanır mısınız?’’ diye sordu.Hepsi bir ağızdan:
  -‘’ Evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar senden hiç yalan duymadık. Sen yalan söylemezsin.’’ dediler.
  Kureyşlilerin Hz Muhammed’e(sav) verdiği cevap onun hangi özelliğini göstermektedir?
  A. Adaletli olduğunu
  B. İnsanlara değer verdiğini
  C. Barışçıl olduğunu
  D. Sabırlı olduğunu
  E. Doğru ve dürüst olduğunu
 16. Aşağıdaki olaylardan hangisi Medine döneminde gerçekleşmiştir?
  A. Mekkeli müşriklerin baskıları sonucunda bazı Müslümanların göç etmeleri
  B. Hz Hamza’nın Uhud Savaşında şehit edilmesi
  C. Hz Muhammed’in(sav) Safa tepesinde insanları Allah’ın varlığına ve birliğine davet etmesi
  D. Hz Muhammed’in(sav) Medinelilerle ‘’Akabe Biatları’’ adı verilen görüşmeleri gerçekleştirmesi
  E. Müslümanlara boykot uygulanması
 17. -Mekke’den veya Mekke dışından herhangi biri haksızlığa uğradığında, onun hakkı korunacak
  -Mekke’de haksızlık yapılmasına asla izin verilmeyecek
  Yukarıda iki maddesi verilen ve Hazreti Muhammed’in(sav) de peygamber olmadan önce üye olduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Hılful Fudul
  B. Akabe görüşmeleri
  C. Medine Sözleşmesi
  D. Veda hutbesi
  E. Hudeybiye Antlaşması
 18. Hz Muhammed’in(sav) dünyaya gelişi ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A. 571 Mekke
  B. 579 Mekke
  C. 610 Medine
  D. 622 Mekke
  E. 571 Medine
 19. İslam tarihine ‘’hüzün yılı’’ olarak geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Müslümanlara yapılan işkencelerin yoğunlaşması
  B. Ebu Talip ve Hz Hatice’nin vefat etmeleri
  C. Müşriklerin Müslümanlara boykot ilan etmesi
  D. Hz Muhammed’in(sav) rahatsızlanması
  E. Hz Muhammed’in(sav) İslam’ı yaymak için uygun ortam bulamaması
 20. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslam’ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Cahiliye adetlerinden hoşlanmayan kişilerdir.
B) Güvenilir kimselerdi.
C) Sadık kimselerdi.
D) Çoğunluğu gençlerden oluşuyordu.
E) Hepsi köleydiler

21. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebepleri arasında gösterilemez?

A) Atalarının gelenek göreneklerine, dinlerine körü körüne bağlı olmaları
B) Ticari kayba uğrama endişesi
C) Kabileler arasındaki rekabet ve mücadele hırsı
D) Müslümanların kendilerine zulüm edeceğini düşünmeleri
E) İslam’ın sınıf farklılıklarına karşı çıkıyor olması ve bunun Mekke’nin önde gelenlerinin işine gelmemesi.

22.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

A) Hz. Ali (ra) B) Hz. Ebu Bekir(ra) C) Hz. Hatice(ra)
D) Zeyd b. harise(ra) E) Hz. Ömer (ra)

23. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan’a hicret etme sebeplerinden birisidir?

A) Zulüm ve işkence görmeleri
B) Mekke’de kıtlık olması
C) İslamiyet’in yayılacağı bir ortam arayışı
D) Müşriklerin Müslümanları Mekke’den kovması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz