Ana Sayfa 11. Sınıf Psikoloji Psikoloji dersi 11. sınıf 1. dönem-yarıyıl 1. yazılı soruları

Psikoloji dersi 11. sınıf 1. dönem-yarıyıl 1. yazılı soruları

992
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

1)Toplumsal yapıda görülen hızlı değişme insan davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle de liderler ,moda ,propaganda araçları ve toplumsal gruplar bu etkiyi arttırmaktadır. Bu şekilde insanların grup içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gelişim Psikolojisi        B)Sosyal psikoloji        C)Danışmanlık psikolojisi D)Eğitim psikolojisi         E)Endüstri psikolojisi

2) Psikoloji bir bilim olacak ise verilerin gözlenebilir ve ölçülebilir olması gerekir. İçe bakış yöntemi ile kişi algı ve duygularını sadece kendi gözleyebilir. Oysa bir kimsenin davranışları başkalarınca gözlemlenebilmelidir. Ancak bu şekilde psikoloji pozitif bir bilim olur.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisine uygun düşmektedir ?

A)Psikodinamik yaklaşım      B)Biyolojik yaklaşım        C)Davranışsal yaklaşım            D)Hümanist yaklaşım            E)Bilişsel yaklaşım

3)İki değişken arasındaki ilişki miktarına korelasyon denir. Değişkenlerden biri arttıkça diğeri de artıyor ise pozitif, azalıyor ise negatif korelasyon söz konusudur. Aşağıdaki değişkenlerden hangisinde negatif korelasyon yoktur?
A)İçe kapanıklık – liderlik

B)Dikkat – hata sayısı

C)Hatırlama – unutma

D)Güdülenme – başarı

E)Eğitim düzeyi – cahillik düzeyi

4) Eğitimde başarısızlığın nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada ,cep telefonu olan öğrencilerin, cep telefonu olmaya öğrencilere oranla daha başarısız oldukları gözlenmiştir. Bu araştırmanın bağımlı değişken ve bağımsız değişken aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A)Başarı-telefon

B)Öğrenci-cep telefonu

C)Başarısızlık-cep telefonu

D)Öğrenci cinsiyeti-çalışma yöntemi

E)Cep telefonu-çalışma yöntemi

5) Belirli bir şey hakkında karşıdaki bireyin duygu , düşünce ve eğilimlerini belirlemek için birtakım soruların hazırlanmasında ………………… denir.

Yukarıdaki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A)Gözlem    B)Anket    C)Korelasyon

D)Deney        E)Test

6) Babası bir buçuk yaşındaki Ceren’e  ne  yaparsa yapsın bisiklet sürdürmeyi öğretememiştir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 A)Olgunlaşma   B)Gelişme    C)Büyüme

D)Gelişim         E)Öğrenme

7) Cefakar 17 yaşında, 1.88 boyunda, okulun basketbol takımının en iyi oyuncularından biridir. Öğretmenleri Cefakar’ın diğer derslerde başarısız olmasına bir anlam verememektedirler. Sizce öğretmenleri aşağıdakilerin hangisini gözden kaçırmaktadırlar?

A)Büyüme ile olgunlaşmanın aynı olamayacağını

B)Bedensel olgunlaşma ile zihinsel olgunlaşmanın farklı olabileceğini

C)Olgunlaşma için büyümenin gerekli olmadığını

D)Olgunlaşma için büyümenin gerekli olmadığını

E)Bireysel yeteneklerin farklı olabileceğini

8) Aşağıdakilerden hangisi psikoloji için söylendiği zaman yanlış olur?

A)Pozitif bilimdir

B)İnsan ve hayvan davranışlarını inceler

C)Kurucusu Wilhelm Wundt’tur

D)Toplum yapısını inceler

E)Davranışın altındaki nedenleri ele alır.

9)Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri davranış değildir?

I-Güllümsemek

II-Düşünmek

III-Koşmak

IV-Uzanmak

A)I-II           B)I    C)II     D)I-II-IV     E)II-IV

 

10)Davranışçı yaklaşım ile yapısalcılık arasındaki fark hangi seçenekte belirtilmiştir?

  1. A) Davranışcılık gözlenen davranışları ölçerken, yapısalcılık zihinsel süreçleri incelemektedir

B)Davranışçılık iç gözlem, yapısalcılık dış gözlemi kullanır.

C)Davranışçılar hem gözlenebilen hem de gözlenemeyen davranışları ele alırken, yapısalcılar sadece gözlenemeyen davranışları ele alır

D)Davranışçılık bilinçaltını incelerken,Yapısalcılık bilincin öğelerini inceler.

E)Davranuşçılara göre davranış sonradan oluşur, yapısalcılara göre davranışı bilinçaltı yönlendirir.

11) Aşağıda verilenlerden hangisi psikolojinin ilişkili olduğu bilimlerden biri değildir?

A)Biyoloji                    B) Sosyoloji                C)Tarih        D)Antropoloji             E) Fizyoloji

12) Organizma: Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara denir.

Uyarıcı: Duyu organlarını harekete geçiren her türlü iç ve dış etkiye denir.

Davranış:  Organizmanın gelen uyarıcılara karşı gösterdiği tepkilerdir.

Davranışın oluşum sıralaması: Uyarıcı→Tepki→organizma biçimindedir.

Büyüme: Organizmanın boy ve ağırlık olarak artmasıdır.

Yukarıda yapılan tanımalamalardan hangisi  hatalıdır?

A)Organizma   B) Büyüme     C)Uyarıcı     D)Davranış

  1. E) Davranışın oluşum sıralaması

13)Psikoanalitik yaklaşıma göre davranışların temelinde olup, davranışı yönlendiren nedir?

A)İd                          B) Ego                       C) Süperego    D)Bastırılmış istekler          E)Bireyin bilinç düzeyi

14) Aşağıda verilen korelasyon katsayılarından hangisinde ilişki daha fazladır?

A)+80              B)-85          C)0        D)-80        E)+10

 

15)Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel bilim alt dallarından biri değildir?

A)Bilimsel psikoloji    B)Gelişim psikolojisi

C)Sağlık psikolojisi    D)Bilişsel psikoloji

E)Sosyal psikoloji

16)Benim davranışlarım, konuşma biçimim, giydiğim kıyafetler… işte bunlar ve buna benzer her maddi ve manevi kültür unsurları yaşadığım çevre tarafından bana öğretildi. Bütün bunlar çoğu arkadaşıma garip geliyor ancak bana çok normal geliyor. Çünkü kişiliğimin tamamlayıcı unsurlarıdır bunlar.

Yukarıdaki parça psikolojik yaklaşımlardan hangisini doğrulamaktadır?

A)Psikodinamik    B)Davranışçı    C)Sosyo Kültürel

D)Yapısalcılık       E)Bütüncü(gestalt)

17) I-İnsan davranışları ile benzerlik göstermesi

II-Her deneyin insan üzerinde yapılamaması

III- Yasal ve etik sınırlamalar

Yukarıdakilerden hangileri psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin nedenlerindendir?

A)II-III     B)I-III     C)I        D)I-II    E)I-II-III

18) Psikolog ve psikiyatri alanları birbirine sık sık karıştırılır. Hatta çoğu kişi tarafından aynı olduğu kabul edilmektedir.

Bu iki meslek arasındaki temel  fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)Psikolog danışmanlık yapıp, telkinler yolu ile yardımcı olurken. Psikiyatrlar ilaç tedavisi yapabilmektedirler.

B)Psikologlar ve psikiyatrların sadece mezun oldukları fakülteler farklıdır.

C)Psikiyatr telkin yöntemi kullanırken , psikolog ilaç tedavisi yapabilir.

D)Psikolog, psikiyatristlerin yardımcısı konumundadır.

  1. E) İki meslek arasında bir fark yoktur, aynı yetkileri vardır.

19)Psikolojinin kelime anlamı bindiği gibi ruh bilimidir. Ancak psikoloji bilimi ruhu konu edinmez. Psikoloji deneylenebilir ve gözlenebilir konuları ele alır, sınıflandırır,analiz eder olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini bulmaya çalışır. Psikoloji biliminin ruhla ilgilenmemesi psikolojinin hangi özelliği ile ilgilidir?

A)Yöntemli olmasıyla    B)Genç bir bilim olmasıyla

C)Pozitif bilim olmasıyla    D)Öznel yapıda olmasıyla

E)Sosyal bir alan olmasıyla

20)Beyin her biri farklı işlevlere sahip dört lob halindedir. Aşağıda verilenlerden hangisi beyinin  loblarından biri değildir?

A)Art kafa lobu    B)Yan kafa lobu   C)Şakak Lobu

D)Alın lobu           E)Sinir lobu

Felsefe dersi 11. sınıf 1. dönem-yarıyıl 1. yazılı soruları 2020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz