Ana Sayfa Kulüp ve Sosyal Etkinlikler Kültür ve Edebiyat Kulübü

Kültür ve Edebiyat Kulübü

2212
0

 

………………………………… OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

KÜLTÜR – EDEBİYAT  KULÜBÜ  İÇ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ,  İLKELER VE ESASLAR

AMAÇ:

Madde 1-Bu tüzüğün amacı  ,ders programlarının yanında  öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye,yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik , öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla  ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Madde 2 — KÜLTÜR-EDEBİYAT kulübün amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda ;

 • Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak.
 • Aile, vatan ve millet sevgisini yücelten duydular aşılamak.
 • Türk Dilini , Türk Tarihini, Türk Büyüklerini ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek.
 • Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek,
 • Öğrencilere okuma yazma ve karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak , yazma becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak
 • Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak.
 • Okul içine yönelik tüm dersleri kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmak

KAPSAM:

Madde 3-Bu tüzük Bandırma Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi  Kültür-Edebiyat kulübünün   yapacağı  her türlü etkinlikler  ve çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle  ilgili esasları kapsar

DAYANAK:

Madde 4-Bu Tüzük ilgili Kanun ve Yönetmelikler göz önünde bulundurularak 18-03-2005 tarihinde yapılan Bandırma Anadolu Meslek ve Meslek lisesi öğretmenler kurulu toplantısında  alınan karar doğrultusunda hazırlanmıştır.

İLKELER :

Madde 5— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.

Bu ilkeler  doğrultusunda;

 1. a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
 2. b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
 3. c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
 4. d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
 5. e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
 6. f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
 7. g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
 8. h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,

ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,

 1. j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
 2. k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
 3. l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
 4. m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
 5. n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
 6. o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına

özen gösterilir.

ESASLAR

Madde 6  — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

 1. a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
 2. b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
 3. c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
 4. d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
 5. e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
 6. f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
 7. g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek “Sosyal Etkinlik” bölümüne “TAMAMLANDI”, “TAMAMLANMADI” şeklinde yazılarak gösterilir.
 8. h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.

ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR-EDEBİYAT KULÜBÜ  VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

Madde 7 — Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;

 1. a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.
 2. b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.
 3. c) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları

TOPLUM HİZMETİ

 

Madde 8 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti;

 1. A) Türk Dilinin önemini açıklamak için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 2. B) Türk Diline ilgi duyan öğrenci ve insanları bir araya getirmek.
 3. C) 100 Temel Eseri Okulumuz Kütüphanesine kazandırmak ve okumalarını özendirici hale getirmek
 4. D) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
 5. E) Kültür-Edebiyat kulüpleriyle işbirliği içinde; gönüllü olarak çalışmalara katılmak.

F ) Kültür ve Edebiyat Dergilerini takip  etmek.

gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 9 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.

 1. a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
 2. b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
 3. c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4-8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
 4. d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK-11).
 5. e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Etkinlikler ile İlgili Görevler

 

Müdürün Görevleri

Madde 10 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.

Müdür; a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.

 1. b) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
 2. c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
 3. d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.
Danışman Öğretmenin Görevleri

Madde 11— Danışman öğretmen;

 1. a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
 2. b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
 3. c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
 4. d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
 5. e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
 6. f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
 7. g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
 8. h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.

ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 12— Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;

 1. a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
 2. b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
 3. c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
 4. d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
 5. e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
 6. f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
 7. g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
 8. h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.

ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.

 1. j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

Gönüllü Velinin Görevleri

Madde 13 — Gönüllü veli;

 1. a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
 2. b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
 3. c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
 4. d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.

Ayrıca, “Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilir”de belirtilen işleri de yapabilirler (EK-9).

Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri

Madde 14 — Temsilci;

 1. a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
 2. b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
 3. c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
 4. d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
 5. e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
 6. f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

Öğrencilerin Görevleri

Madde 15 — Öğrenciler;

 1. a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
 2. b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
 3. c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
 4. d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
 5. e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
 6. f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Madde 16 — Sosyal etkinlikler kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde de bulunulabilir. Bu faaliyetlere okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ve bu çalışmaların öğrencilerce planlaması sağlanır.

Okulda;

Kültür-Edebiyat Çalışmaları

Madde 17 — Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, serbest zamanlarını değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağları sağlamlaştırmak amacıyla kültür-edebiyat;duvar gazetesi hazırlanır.

Kültür-Edebiyat çalışmalarında;

 1. a) Türk Dilini , Türk Tarihini, Türk Büyüklerini ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek.
 2. b) Öğrencilere okuma yazma ve karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak , yazma becerilerini geliştirmek.
 3. c) Öğrencilerin edebiyat ve sanat duygularının gelişmesini sağlayarak, ortam hazırlamak.

d Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak.

 1. e) Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak.
 2. f) Okul içine yönelik tüm dersleri kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmak.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 18 — Öğrenci kulüplerinin çalışmalarında Toplantı Karar Defteri, Evrak Dosyası ve Zimmet Defteri tutulur.

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN                                                                KULÜP  TEMSİLCİSİ

 

UYGUNDUR.

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

……………………………. OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden …… Kulübünün, …../……/…….  tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Danışman Öğretmen                                                                  Danışman Öğretmen

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Öğrencilerle tanışma.
 2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
 3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
 4. Kulübün amaçları ve görevleri.
 5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
 6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

…../…../…..

 

………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRÜŞME TUTANAĞI:

 

 

 

………. Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.

Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.

……. Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini ………………………………………….. belirtti.

Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini …………………….. belirtti.

Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını…………………………………………… önerdi.

Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını …………………………………………….. söyledi.

Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını ………………..  ………….. belirtti.

……….. Kulübünün öneminin anlatılmasını ………………………………… söyledi.

Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini …………………………….. belirtti.

Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını ………………………………………. söyledi.

 

 

 

 

 

 

Danışman Öğretmen                                                                  Danışman Öğretmen

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K   A   R   A   R           T   U   T   A   N   A   Ğ   I

 

 

Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

 1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından …………….. Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.
 2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
 3. ………………….. sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.
 4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.
 5. ………. Kulübünün yönetim kuruluna ………………………………………………….. ,
 6. ………. Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,
 7. ……… Kulübünün Başkan Yardımcılığına ……………………………………………………..,
 8. ……… Kulübünün Saymanlığına ………………………………………………………………….,
 9. ………. Kulübünün Sekreterliğine ………………………………………………………………….,
 10. ……. Kulübünün Asil üyeliğine…………………………………………………………………..,
 11. …….. Kulübünün İnceleme Komisyonuna …………………………………………………….,
 12. ……. Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna ………………………………………….,

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

 1. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

 

Toplantı  …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve saat 12.30’da sona ermiştir.

 

 

 

 

Danışman Öğretmen                                                                            Danışman Öğretmen

 

 

 

 

 

 

 

……………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….. OKULU

………………. KULÜBÜ

GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

 

1-A      …………………………          …………………………          …………………………

1-B      …………………………          …………………………          …………………………

1-C      …………………………          …………………………          …………………………

1-D      …………………………          …………………………          …………………………

2-A      …………………………          …………………………          …………………………

2-B      …………………………          …………………………          ………………………..

2-C      …………………………          …………………………          …………………………

2-D      …………………………          …………………………          …………………………

3-A      …………………………          …………………………          …………………………

3-B      …………………………          …………………………          …………………………

3-C      …………………………          …………………………          …………………………

3-D      …………………………          …………………………          …………………………

4-A      …………………………          …………………………          …………………………

4-B      …………………………          …………………………          …………………………

4-C      …………………………          …………………………          …………………………

4-D      …………………………          …………………………          …………………………

5-A      …………………………          …………………………          …………………………

5-B      …………………………          …………………………          …………………………

5-C      …………………………          …………………………          …………………………

5-D      …………………………          …………………………          …………………………

6-A      …………………………          …………………………          …………………………

6-B      …………………………          …………………………          …………………………

6-C      …………………………          …………………………          …………………………

7-A      …………………………          …………………………          …………………………

7-B      …………………………          …………………………          …………………………

7-C      …………………………          …………………………          …………………………

8-A      …………………………          …………………………          …………………………

8-B      …………………………          …………………………          …………………………

8-C      …………………………          …………………………          …………………………

 

 

 

 

 

Danışman Öğretmen

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–3

 

SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

 

 

 

Okulun Adı   : …………………………………………….

 

Öğretim Yılı : 200…./200……

 

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
 

HAFTA

 

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci  Kulübü Temsilcisi                Danışman Öğretmen                    Okul Müdürü

Adı Soyadı:                                Adı Soyadı                                Adı Soyadı

Sınıfı:                                         İmza:                                          İmza:

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–4

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

 

Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

 

Öğrencinin Adı Soyadı: ……………………………………………………………………..

Sınıfı ve numarası: …………………………………………………………………………….

Tarih: ……………………………………………………………………………………………….

Danışman Öğretmen: ………………………………………………………………………….

 

 

Sunuş:

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

 

Süreç:

Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl  yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.

Sonuçlar nasıl ele alınacak ve  analiz edilecek.

 

Kaynakça:

Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek.

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir.

 

Tahmini Bütçe:

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği  belirtilecek.

 

Zaman Çizelgesi:

Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren  bir çizelge eklenecektir.(EK–6)

 

Ekler:

 

Varsa ekler konulacak

 

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–5

 

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU

Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.

Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………………………………………..

Sınıfı ve numarası……………………………………………………………………………

Tarih:…………………………………………………………………………………………….

Danışman Öğretmen:………………………………………………………………………..

 

Kapak Sayfası

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

 

Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.

İçindekiler sayfası,

 

Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz.  Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır.  Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

 

Süreç:

Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,

Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı,  hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı?  Elde edilenler ikna edici mi?  Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır.

 

Sonuç:

Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı.  Proje hedeflerine ulaştı mı?  Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı.  Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.

 

Kaynakça:

Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek.

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır.

 

Ekler:

Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır

Tüm Proje Final Raporları danışman  öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecektir.

EK–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–7

 

SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?

2.Kişisel olarak yararlandım mı?

3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?

4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?

5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?

6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?

7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?

8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?

9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?

10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?

11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?

12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

Katıldığı Öğrenci Kulübü

Tarih                                          İmza

 

 

 

 

Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–8

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı                                :

Çalışmanın Adı                                            :

Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:

Öğrencinin Etkinlik Süresince                     :

 

PUAN (1–20)

1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması                        :

2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması         :

3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :

4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması         :

5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması        :

 

TOPLAM

 

6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

SONUÇ

 

 

Tarih                                                                                                               İmza

 

 

Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–9

 

GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

 

 

Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

 1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
 2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.
 3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.
 4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.
 5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.
 6. Bir mektubu postaya vermek.
 7. Okulun bir aracını tamir etmek.
 8. Kırılan bir pencereyi takmak.
 9. Bahçeye bir fidan dikmek
 10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.
 11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek
 12. Gezilerin organizasyonunu yapmak

 

  EK–10

GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

  

   Adı Soyadı                          :………………………………………………………….

 

    Mesleği                               :………………………………………………………..

 

    Emekli ise emekli

    olduğu kurum         :……………………………………………………….

 

   Yaşı                                     :……………………………………………………….

 

   Sabit Telefonu         :……………………………………………………….

   Cep Telefonu           :……………………………………………………….

   Adresi                      :……………………………………………………….

 

   Hangi işi yapabileceği :…………………………………………………..

   1)  :……………………………………………………………….

   2)  :……………………………………………………………….

   3) :……………………………………………………………….

   Yapacağı işin kesin

   Tarihi ve saati                    :……………………………………………………

 

   Varsa yapılacak işe ilişkin

   belge ve sertifikası              :…………………………………………..

 

   Varsa okul tarafından

   temin edilmesini istediği

   araç gereçler                      :……………………………………………..

 

   Okulun koordinasyonuna

 ihtiyaç duyulan kurum ve

   kuruluşlar                           :……………………………………………..

 

   Kendisinin koordinasyon

   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :……………………………………

 

 

 

   Gönüllü Veli                                               Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   

    Adı Soyadı                                                                   Adı Soyadı

     

       İmzası                                                                       İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–11

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

 

 

Velisi bulunduğum ………………… sınıfı …………………. nolu öğrencinin planlanan ………………………………………. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 20….

 

 

Veli

Adı Soyadı

İmza

 

 

 

Adres: ………………………………………………………

Tel: ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz