Ana Sayfa 9.Sınıf Dökümanları Yeni 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Yeni 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

3217
0

Yeni 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

***Virüs kontrolü yapılmıştır.Yeni 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı dosyasını word formatında indirmek için aşağıdaki kırmızı linke tıklayınız. 

Link: Yeni 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap 

Cevaplar için tıklayınız


Ekran Görüntüsü:

Örnek Sorular:

Tarih 9 Dersi 1. Dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 
1-Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pusula                               B) Para                    C) Yazı
D) Takvim                             E) Kâğıt

 1. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
  B) Mimarlıkta geliştiklerinin
  C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
  D) Barış içinde yaşadıklarının
  E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
 2. Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mührü yanında, Hitit kraliçesi Pudelhepa’nın mührü de basılmıştır.
  Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
  B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
  C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının
  D) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun
  E) Eski Anadolu’da, yasaların kadınları koruduğunun
 3. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız bir tarih yazıcılığı anlayışının bir göstergesidir?
  A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması
  B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmaları
  C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları
  D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi
  E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olmaları
 4. Çin Uygarlığının Dünya kültür ve uygarlığına en önemli katkısıaşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin Seddi’ni yapmaları
  B) Kâğıt, pusula ve matbaanın icadı
  C) İpek ve porselen üretimi
  D) Dini bakımdan çevresindeki medeniyetleri etkilemeleri
  E) Orta Asya hâkimiyeti için Türklerle mücadelesi
 5. Patrici ve Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları” aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır?
  A) Sümer
  B) Yunan
  C) Pers
  D) Mısır
  E) Roma
 6. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1280 ) aşağıdaki hangi uygarlıklar arasında yapılmıştır?
  A) Sümerler – Romalılar
  B) Lidyalılar – Elamlılar
  C) Akadlar – Asurlular
  D) Mısırlılar – Hititler
  E) Hititler – Çinliler
 7. Makedonya kralı Büyük İskender’in Asya seferinden sonra batı ve doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Hellenizm
  B) Reform
  C) Feodalizm
  D) Skolastik
  E) Rönesans
 8. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan birideğildir?
  A) Hititler
  B) Urartular
  C) Frigler
  D)Lidyalılar
  E) Hunlar
  10-Fenikeliler aşağıdakilerden hangisi ile uygarlık alanında katkıda bulunmuşlardır?
  A) İlk para
  B) Tapates adı verilen kilimler
  C) Hiyeroglif yazısı
  D) Harf yazısı (alfabe)
  E) İlk yazılı kanun

11-Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’na ait özelliklerden biri değildir?
A) Kuzey Afrika’da Nil nehri havzasında kurulmuştur.
B) Ay yılına dayalı takvimi bulmuşlardır.
C) Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıkları için cesetlerini
mumyalamışlardır.
D) Firavunlar için piramit denilen mezarlar yapmışlardır.
E) Etrafı çöllerle çevrili olduğu için istilaya fazla uğramamış, diğer uygarlıklardan etkilenmeden özgün bir uygarlık olarak gelişmiştir.

12- I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları
II. Lidyalıların Kral Yolu’nu oluşturmaları
III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları
İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Tarım
B) Sanat
C) Ticaret
D) Bilim
E) Hukuk

 1. Tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için öküz öldürmeyi, saban kırmayı ölümle cezalandıran sert kanunlar yapan İlk çağ Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Frigler
  B) Hititler
  C) Urartular
  D) Yunanlılar
  E) Lidyalılar
 2. İlk Çağ’da İyonya’da; Tales, ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor, ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
  İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  A)Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını
  B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını
  C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini
  D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
  E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

15-Türklerin tarihi süreç içerisinde çeşitli takvimler kullanmalarında,
Ị-astronomi bilimine ilgi duymaları
II-İslamiyet’i kabul etmeleri
III-Avrupa devletleriyle ekonomik ve sosyal ilişkileri kolaylaştırmak istemeleri
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C) YalnızIII
D)I,III
E)I,II,III

16-Tarih olaylarının ve medeniyetlerin meydana gelmesinde tabiat şartlarını ve yer şekillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkeoloji
B) Coğrafya
C) Antropoloji
D) Nümizmatik
E) Etnografya

17-Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A) Elam
B)Asur
C)Babil
D)Fenike
E)Akad

 1. Aralarındaki ticari rekabet nedeniyle siyasal birlik kuramayan Yunan Siteleri, en büyük tanrı Zeus adına Olimpiyat oyunları düzenlemişlerdir. Olimpiyat oyunları düzenlenmesinin;
  I. Kültürel birliğin oluşması
  II. Ticari rekabete son verilmesi
  III. Dış saldırıların birlikte önlenmesi
  gibi sonuçlardan hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

19-Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kuran Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Elamlar
C) Babiller
D) Asurlular
E) Akadlar

20-Eski Mısır’da;
I. Ölüler mumyalandıktan sonra gömülürdü.
II. Kralların gömülmesi için piramitler yapılırdı.
Bu gelişmelerin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) Ölen kişi nesiller boyunca hatırlanmak istenmiştir.
B) Ölüm olayı kutsanmış ve ibadetin esası haline getirilmiştir.
C) Ölümden sonra yaşamın devam edeceği düşünülmüştür.
D) Sanatla uğraşmak ibaretin bir şekli kabul edilmiştir.
E) Özel mülkiyet olgusu gelişmiştir.

21-Tarih bilimi’nin deney ve gözlem metodunu kulla­namamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geçmişte yaşanmış olayların tekrarlanamaması
B)Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisinin bulun­ması
C)Toplumların sosyo – ekonomik yapılarına değin­mesi
D) Olayların belirli bir yerinin olması
E)Olaylara tarafsız bir şekilde yaklaşılamaması

22-İstanbul çeşmeleri ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi; bazı çeşmelerin toprak altında kaldığını, bazı çeşme­lerin kitabelerinin okunamaz olduğunu, bazılarının da yanlarından eski paraların çıktığını görmüştür. Buna göre, bu tarihçi araştırmasında aşağıdaki ta­rihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yarar­lanmamıştır?
A) Epigrafya
B)Arkeoloji
C) Paleografya
D)Nümüzmatik
E) Antropoloji

23-Tarihte Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
A) Mezopotamya
B) Maveraünnehir
C) Orta Asya
D) Kafkasya
E) Kürk Yolu

24-Günümüz uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez hangi uygarlık bulmuştur?
A) Asurlular
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D) Babilliler
E) Mısırlılar

25-Tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D) İyonlar
E) Lidyalılar

1-)B
2-)E
3-)D
4-)C
5-)B
6-)E
7-)D
8-)A
9-)E
10-)D
11-)B
12-)C
13-)A
14-)B
15-)E
16-)B
17-)D
18-)A
19-)E
20-)C
21-)A
22-)E
23-)A
24-)C
25-)E

Önceki İçerikAşağıdakilerden hangisi bakır madeninin zengin olduğu yerlerden biri değildir?
Sonraki İçerikYeni Müfredat 9.Sınıf Tarih 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 2019

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz