Ana Sayfa 9.Sınıf Biyoloji Yeni Müfredat 9. Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

Yeni Müfredat 9. Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

677
0
2.Sınıf Türkçe-Matematik Genel Değerlendirme

Yeni Müfredat 9. Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

Örnek Sorular : (Yazının sonundaki Linkten word belgesini indirebilirsiniz.)

1. Bilimsel çalışma sürecinde,
I. kontrollü deneyler ile hipotezi sınama,
II. gözlemler yaparak veri toplama,
III. eldeki verilere uygun hipotez kurma
basamakları hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) I – II – III B) II – I – III C) II – III – I D) III – I – II E) III – II – I

2.Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin çalışma alanına girmez?
A) Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleme
B) Kalıtsal karakterlerin bir nesilden diğer nesile aktarımını araştırma
C) Canlıları ortak özelliklerine göre gruplama
D) Işığın maddelerle etkileşimini inceleme
E) Hastalığa neden olan mikroorganizmaların yapısını inceleme

3. Aşağıdakilerden hangisi nicel(sayısal) bir gözlemdir?
A)Karada yaşayan canlılar su kaybını azaltmak için amonyağı üre ya da ürik asite dönüştürürler.
B) Bitkiler klorofil pigmentini üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar.
C) Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprakları iğne şeklindedir.
D) Sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı 36,5°C dir.
E) Tüm canlılar gaz alış verişini difüzyonla gerçekleştirir.

4. Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?
A) Üreme B) Solunum C) Boşaltım D) Uyarılara tepki verme E) Organik Besin Üretme

5.Aşağıda verilenlerden hangisi organik bir bileşiktir?
A)Su B)Vitamin C)Mineral D)Tuz E)Asit

6.Hücre zarının yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunamaz?
A) Fosfolipit B) Glikoprotein C) Selüloz D) Kolesterol E) Glikolipit

7.Hücre teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Tüm metabolik faaliyetler hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
B) Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur.
C) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir.
D) Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir.
E) İçerdikleri kalıtım materyallerini ana hücreden yavru hücreye aktarırlar.

8.Aşağıdaki âlemlerden hangisindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip değildir?
A) Bitki B) Protista C) Bakteri D) Hayvan E) Mantar

9. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarının özelliklerinden birisi değildir?
A) Hücre dayanıklılık kazandırma B) Hücre zarının dışında bulunma
C) Seçici geçirgen özellikte olma D) Selüloz yapılı olma
E) Plazmodesma olarak adlandırılan geçitlere sahip olma

10. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerden biri değildir?
A)Canlıdır. B)Seçici geçirgendir. C)Esnektir.
D)Hücreye madde giriş çıkışını kontrol eder. E)Tam geçirgendir.

11.Aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?
A) DNA B) RNA C) Hücre zarı D) Sitoplazma E) Mitokondri

12.“Enzim ve substrat arasında anahtar – kilit uyumu vardır.” İfadesi enzimlere ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisini destekler?
A) Enzimler reaksiyonları çift yönlü gerçekleştirebilirler.
B) Her enzim belirli bir substratı etkiler.
C) Enzimler tekrar tekrar kullanılırlar.
D) Bazı enzimler hücre dışında da çalışabilir.
E) Enzimler, hücrelerde enerji tasarrufu sağlarlar.

13. İnsanda, deri altında bulunan hücrelerde yağ moleküllerinin birikmesi,
I. ısı kaybını engelleme,
II. organları mekanik etkenlerden koruma,
III. enerji ihtiyacını karşılama amaçlarından hangilerine yönelik olarak gerçekleştirilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyumun bağırsaklardan emiliminde görev aldığından dolayı kemik gelişimini etkiler?
A) C vitamini B) A vitamini C) E vitamini D) K vitamini E) D vitamini

15. Ozmoz olayı ile ilgili,
I. Suyun yarı geçirgen zar aracılığı ile derişimin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru geçmesidir.
II. Canlı hücrelerde gerçekleşirken, cansız hücrelerde gerçekleşmez.
III. İki ortam arasındaki derişim farkının azalmasına neden olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

16. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarında,
I. taşınım sırasında ATP harcanımı,
II. zardaki taşıyıcı protein ve enzimlerin görev yapması,
III. monomerlerin derişimin az olduğu tarafa doğru taşınması
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) l ve III E) II ve III

17. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
A)Kromatin B) Nükleotit C) RNA
D) Mitokondri E) Çekirdekçik

18. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki taşıma biçimlerinden hangisinde ATP harcanmaz?
A) Pinositoz B) Aktif taşıma C) Ozmoz

D) Fagositoz E) Ekzositoz

19. Kloroplast ve mitokondri organelleri için,
I. çift zarla çevrili olma,
II. ihtiyaç duyduğu enzimleri sentezleyebilme,
III. ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunma,
IV. hücre DNAʼsının kontrolünde çoğalma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

20.Lizozom organeli aşağıdaki hücrelerin hangisinde daha fazla miktarda bulunur?
A)Alyuvar B) Sinir hücresi C) Akyuvar D) Kas hücresi E) Kemik hücresi

21. Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?
A) Ribozom B) Sentrozom. C) Lizozom. D) Mitokondri E)Endopazmjk retikulum

22. Aşağıdaki terimlerden hangisi kloroplast organeli ile ilgili değildir?
A) Tilakoit zar B) Stroma C) Klorofil D) Matriks E) Granum

23. DNA’nın tek ipliğindeki nükleotid sırası CGATCT ise bunun karşısındaki ipliğin nükleotid sırası nedir?
A) CGATCT B) GCTAGA C) CGATCT D) GCUAGA E) CGAUCU

24. Aşağıda DNA molekülünün yapıtaşı olan bir nükleotit şematize edilmiştir. Bu nükleotiti oluşturan X, Y ve Z ile gösterilen kısımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
X Y Z
A) Adenin Riboz Fosforik asit
B) Fosforik asit Riboz Timin
C) Adenin Deoksiriboz Fosforik asit
D) Adenin Deoksiriboz Amino asit
E) Timin Riboz Fosforik asit

25. I. Doku II. Organizma III. Sistem IV. Hücre V. Organ
Yukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I-II-III-IV-V B) II-III-V-IV-I C) III-II-V-I-V
D) IV-I-V-III-II E) V-I-IV-III-II

Yeni Müfredat 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları 

CEVAP ANAHTARI

1C  2D  3D  4E  5B  6C  7E  8C  9C  10E  11E  12B  13B  14E  15C  16B  17B  18C  19A  20C  21D  22D  23B  24C  25D

Önceki İçerikÇocuk nasıl terbiye edilir?
Sonraki İçerik9. Sınıf Tarih 1. dönem 1. yazılı soruları yeni müfredat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz